0

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามสมัครโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship) ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 3)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship) ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 3) เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาประสบการณ์ในวิชาชีพและวิจัยในสถานประกอบการหรือสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียง ณ ต่างประเทศ และได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของชาวต่างชาตินั้น  ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีมติให้ทุนสนับสนุนแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยไม่ซ้ำสาขาวิชา ไม่จำกัดจำนวนซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้จัดสรร หรือหากคณะหน่วยงานใดประสงค์ที่จะสนับสนุนนิสิตในคณะหรือหน่วยงานนั้นให้ได้ไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ให้จัดทำแผนงานหรือโครงการพร้อมระบุงบประมาณ ในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุน โดยระบุหมายเหตุไว้ว่า “สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนนิสิตไปฝึกงานต่างประเทศ” เพื่อให้กองแผนงานตัดโอนงบประมาณตามที่ตั้งไว้เข้าสมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยนั้น  ในการนี้ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเข้าร่วมสมัครคัดเลือกรับทุนในโครงการดังกล่าวนิสิตสามารถส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557 ที่ นางสาวสุญาณี      ชัยสุวรรณกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ (หมายเลขโทรศัพท์ 043-754241 ภายใน 1338) หรือ อีเมล์: suyaneec@hotmail.com  นิสิตสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.iroffice.msu.ac.th

โครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ MSU Outbound Internship

                        ได้เปิดโอกาสให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมในโครงการเพื่อให้นิสิตได้ศึกษาประสบการณ์ในวิชาชีพและวิจัยในสถานประกอบการหรือสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียง ณ ต่างประเทศ และได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของชาวต่างชาติกับบริษัทและในหน่วยงานสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ (MoU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนิสิตปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและต้องไม่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาก่อนและระหว่างการได้รับทุนฝึกงาน

2. มีเอกสารตอบรับให้ไปฝึกงานจากสถานประกอบการหรือสถาบันในต่างประเทศ

3. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นของประเทศที่จะเดินทางไปเป็นอย่างดี

4. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) มากกว่า 3.00 สำหรับนิสิตปริญญาตรีและมีความประพฤติเรียบร้อย

5. มีความสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากส่วนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. รูปถ่ายขนาด1 นิ้วหรือ2 นิ้วจำนวน 1 ใบ

3. ประวัตินิสิต (ภาษาอังกฤษ)

4. ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) ต้องออกไม่เกิน 30 วัน

5. คะแนนสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยสถาบันที่ได้มาตรฐานภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย

6. สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ

7. สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ

8. สำเนาบัตรนิสิต 1 ฉบับ

9. เรียงความวัตถุประสงค์ในการฝึกงานเป็นภาษาอังกฤษ (Statement of purpose) 1 หน้ากระดาษ A4

10. มีเอกสารตอบรับให้ไปฝึกงานจากสถานประกอบการหรือสถาบันในต่างประเทศโดยผู้มีอำนาจเซ็นหนังสือตอบรับต้องระดับหัวหน้าขึ้นไป

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรและพิจารณาทุนมีดังนี้

1.  ผลการเรียน และคะแนนสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาเจ้าของประเทศที่จะเดินทางไป หรือคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาเจ้าของประเทศที่จะเดินทางไปที่จัดสอบโดยกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ตลอดจนความรู้ความสามารถเฉพาะทางของผู้สมัคร

2.  เรียงความวัตถุประสงค์ในการฝึกงานเป็นภาษาอังกฤษ (Statement of purpose)

3.  ชื่อเสียงของสถานประกอบการ สถาบันและผู้ดูแลหรืออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายไทยและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาให้ทุนกับผู้สมัครที่ขอไปฝึกงานในสถานประกอบการ สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยก่อน

4.  การได้รับการสนับสนุนทุน เช่น ค่าที่พักหรือค่าครองชีพจากหน่วยงานภายนอกหรือต่างประเทศ

5.  คณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณาให้ทุนนี้จำนวน 20 ทุนต่อปี โดยไม่ซ้ำสาขาวิชา

6.  มหาวิทยาลัยจะให้ทุนเพื่อการฝึกงานของนิสิต ณ ต่างประเทศ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน และไม่เกิน 4 เดือน

สิ่งที่นิสิตจะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนก.พ.ม.หรือจากทางคณะ

1.  รายละเอียดการให้ทุนเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการฝึกงาน ณ ต่างประเทศในวงเงินไม่เกินรายละ 120,000 บาท (หนึ่งแสนบาทสองหมื่นถ้วน) ประกอบด้วย

1.1    ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับจากกรุงเทพ-สถาบันเจ้าภาพ ชั้นประหยัดของสายการบินไทย ออกโดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 1 ครั้ง (หากใช้บริการสายการบินอื่นต้องมีใบเสนอราคาจากการบินไทยและจากสายการบินอื่นมาเปรียบเทียบราคา และสายการบินอื่นจะต้องมีราคาถูกกว่าการบินไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25)

1.2  ค่าประกันสุขภาพ

1.3  ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี)

1.4  ค่าครองชีพบางส่วนในต่างประเทศ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

การปฏิบัติเมื่อได้รับทุน

1.  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน

2.  ผู้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญาและสัญญาค้ำประกันกับมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศทุน หากพ้นจากนี้ถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิ์

3.  ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ครบตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ผู้ได้รับทุนต้องคืนเงินทุนค่าประกันสุขภาพและค่าครองชีพตามระยะเวลาที่เหลือให้กับมหาวิทยาลัย

การเบิกจ่ายเงินทุน

1.  ให้ดำเนินการทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุน ก.พ.ม.โดยยื่นเอกสารผ่านรองอธิการบดีที่กำกับดูงานด้านบุคลากร โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1.1  กากตั๋วเครื่องบิน (Boarding pass) และใบเสร็จรับเงิน เพื่อเบิกค่าเครื่องบินไปกลับจากกรุงเทพ-สถาบันเจ้าภาพ

1.2  ใบเสร็จค่าประกันสุขภาพ

1.3  ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า

1.4  ใบสำคัญรับเงินค่าครองชีพในต่างประเทศ

เงื่อนไขสำหรับผู้รับทุน

1.  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย ณ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ภายในเวลา 7 วัน หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย

2.  ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งรายงานการฝึกงานในรูปแบบรายงานและ powerpoint presentation ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้ามารายงานตัว และต้องมานำเสนอผลงานต่อที่ประชุมที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

3.  ผู้รับทุนต้องเขียนคำขอบคุณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (Mahasarakham University Development Fund) ในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ในผลงานอันเกิดขึ้นขณะฝึกงานในต่างประเทศ เช่นบทความวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ หรือผลงานอื่

4.  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ได้รับทุนให้กลับประเทศไทยได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และมีสิทธิระงับและยุติการให้ทุนได้ทุกเมื่อ

5.  ผู้ได้รับทุนซึ่งปฏิบัติผิดสัญญาไม่ว่ากรณีใด มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะระงับการให้ทุน และผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมดพร้อมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าคืนแก่ผู้ให้ทุนภายในกำหนด 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากผู้ได้รับทุนไม่ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบ ผู้ได้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยเงินค้างชำระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ผู้ได้รับทุนชำระเงินเสร็จสิ้น ตามจำนวนที่ระบุใน ข้อ 11 ให้แก่มหาวิทยาลัย

6.  อาจารย์ที่ปรึกษาในฐานะผู้รับทุนร่วมกับนิสิตที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับผู้รับทุน จะไม่สามารถสมัครขอรับทุนทุกประเภทจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยได้อีก จนกว่าจะมีการแก้ไขผลงานและส่งผลงานครบถ้วนหรือชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับไปตามประกาศนี้และค่าปรับให้แก่มหาวิทยาลัย

สัญญารับทุน

สัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกันให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันต้องเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด

1.  บิดา หรือ มารดาของผู้ได้รับทุน

2.  พี่ หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้รับทุน และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3.  ข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป

ติดต่อ: สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ ณ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ อาคารบรมราชกุมารีชั้น 2 ฝั่งกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 043-754241 ภายใน 1338 และ อีเมล์: suyaneec@hotmail.com  กรุณาส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2557

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.