0

ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Student Connection Online (หรือ USCO) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

ตามที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Student Connection Online (หรือ USCO) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้สมัครเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนในโครงการดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2557 และจะคัดเลือกนิสิตเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยจำนวน 2 คน โดยมีรายละเอียดการสมัครรับทุนดังต่อไปนี้

         ลักษณะทุน

1. เป็นทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ UMAP ในประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

2. นิสิตผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน จากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพในต่างประเทศ (Host University) มหาวิทยาลัยเจ้าภาพบางแห่งอาจพิจารณาจัดหาที่พักฟรีให้แก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ

3. นิสิตผู้ได้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนตามจำนวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนด (Host University) เป็นระยะเวลา 1 – 2 ภาคการศึกษา และต้องมีการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Home University)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี้

2.1) ระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75

2.2)ระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครไม่น้อยกว่า 3.00

3. มีความพร้อมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเข้าร่วมโครงการฯ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับระหว่างประเทศ, ค่าครองชีพ, ค่าอาหาร, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าธรรมเนียมวีซ่าและหนังสือเดินทางเป็นต้น

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ใช้ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

5. ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในตนเอง

 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 

1. ใบสมัคร (ดังเอกสารแนบ)

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัคร (Transcript)

3. สำเนาผลการทดสอบภาษา (ถ้ามี)

ขั้นตอนการสมัคร

                 1. ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานกิจการ

ต่างประเทศ ชั้น 2 ฝั่งกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

2. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับนางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 043-754241 หรือทางอีเมล์ suyaneec@hotmail.com และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.umap.org/usco/en/home/index.php  หากมีนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสมัครรับทุนมากกว่า 2 คนขึ้นไป กลุ่มงานกิจการต่างประเทศจะจัดสอบภาษาอังกฤษแก่ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกพิจารณารับทุนดังกล่าว

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.