0

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ทั้งหมดไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการเพื่อไปลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนตามปกติหรือเพื่อไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้สมัครเข้าร่วมโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังต่อไปนี้

(สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี) 

                   ลักษณะทุน

                    1.  จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปจากทุกสถาบันอุดมศึกษาไทยไปลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนตามปกติ (และต้องไม่ใช่การฝึกอบรมหรือดูงาน) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 เดือน ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วย1) เนการาบรูไนดารุสซาลาม 2) ราชอาณาจักรกัมพูชา 3) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 5) มาเลเซีย 6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 7) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8) สาธารณรัฐสิงคโปร์ 9) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2.  จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปจากทุกสถาบันอุดมศึกษาไทยไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา ระยะเวลา 2  เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 เดือน ในประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 5) มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

            การถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาค

กรณีไปลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาไทยลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา และต้องถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดอย่างน้อย 6 หน่วยกิตทวิภาค โดยต้องแสดงหลักฐานว่ามีการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคระหว่างกัน

กรณีไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา

นักศึกษาไทยไปฝึกงานในประเทศสมาชิกอาเซียนต้องถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดอย่างน้อย 3 หน่วยกิตทวิภาค โดยต้องแสดงหลักฐานว่ามีการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคระหว่างกัน นักศึกษาไทยไปสหกิจศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนต้องถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดอย่างน้อย 6 หน่วยกิตทวิภาค โดยต้องแสดงหลักฐานว่ามีการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคระหว่างกัน

หมายเหตุ: นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ต้องเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยและนักศึกษาต้องมีสัญชาติไทย
 2. มีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่าผู้สมัครมีสุขภาพกายและจิตสมบูรณ์
 3. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและยังคงสถานภาพนักศึกษา ณ

วันที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

4.   มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครไม่ต่ำกว่า 2.75

5.   กรณีไปลงทะเบียนเรียน รายวิชาที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ

(Host institutionต้องเป็นรายวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาเอกหรือโทที่ศึกษาอยู่

6.   กรณีไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับของ

สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด Home Institutionในการไปฝึกงานและไปสหกิจศึกษา

7.   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน

สถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพที่จะไปศึกษาได้ดี โดยผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานดังนี้

7.1 กรณีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

- TOEFL หรือ

- TOEFL ITP ระดับ IntermediateAdvanced หรือ IELTS หรือ

- Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CUTEP) หรือ

- Thammasat University General English Test (TUGET)

โดยผลทดสอบต้องอยู่ในระดับที่ดี สามารถสื่อสารได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ การพิจารณาผลสอบภาษาอังกฤษ ทุกประเภทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ โดยผลสอบภาษาอังกฤษข้างต้นที่นำมาแสดงสามารถย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี

7.2 ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ในการศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนต้องแสดงหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เช่น ผลสอบวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือ หรือผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ที่อยู่ในระดับที่ดี สามารถสื่อสารได้หรือสำเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript of record) ที่แสดงว่ามีการเรียนรายวิชาภาษานั้นๆอย่างน้อย 6 หน่วยกิตทวิภาค และมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกรด เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ การพิจารณาผลสอบทางภาษาทุกประเภทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ โดยผลสอบภาษาข้างต้นที่นำมาแสดงสามารถย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี

7.3 ผู้สมัครในสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หาก

ความสามารถทางด้านภาษาไม่สอดคล้องตามที่ระบุในข้อ หรือ คณะกรรมการฯจะพิจารณาผลงานของนักศึกษาประกอบ

7.3.1 นักศึกษาที่ไปศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดภาคการศึกษาตามระบบการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่สมัครไปแลกเปลี่ยน อาจเป็น Semester, Trimester หรือ Quarterแต่ไม่เกิน 4 เดือน

7.3.2 นักศึกษาที่ไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการได้เป็น

ระยะเวลา 2 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 เดือน

7.3.3 ผู้สมัครทุนต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

ค่าใช้จ่ายที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุน

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนและที่พักแบบเหมาจ่ายไม่เกินจำนวน 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ยกเว้นสาธารณรัฐสิงคโปร์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนและที่พักแบบเหมาจ่าย ไม่เกินจำนวน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

2.  ค่าเดินทางดังนี้

2.1 ค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ อัตราตั๋วราชการชั้นประหยัดซึ่งออกโดยบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชนจากประเทศไทยไปยังสนามบินปลายทางประเทศสมาชิกอาเซียนไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศไทยหากมีค่าใช้จ่ายเกินจากอัตราค่าโดยสารที่กำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

2.2 ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินอื่นหรือประสงค์จะซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชนผ่านตัวแทนจำหน่ายสามารถดำเนินการได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ว 112 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินราคาที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินอัตราตั๋วราชการชั้นประหยัดที่กำหนดไว้

2.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางโดยพาหนะได้สำหรับบางประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยแต่ต้องเบิกตามราคาแต่ละบุคคล โดยเบิกในอัตราที่ประหยัดสุดตามระเบียบของทางราชการและมิให้จ้างเหมาพาหนะ

2.4 ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ผู้สมัครรับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า 10,000 บาท เอง

2.5 ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท ผู้สมัครรับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า 5,000 บาท เอง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำหรับค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา หากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพอาจขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ หากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดไม่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดหรือนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง หากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเวลาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องคืนค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักที่อยู่ไม่ครบโดยคิดเป็นรายวัน

กรณีไปลงทะเบียนเรียน

หากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา และไม่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทยได้ จะต้องคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

กรณีไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา

หากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่ำกว่า 2 เดือนและไม่สามารถ ถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทยได้ จะต้องคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ

การพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน โดยพิจารณาจาก

 1.  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาอื่นๆ ในระดับดีสามารถสื่อสารได้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการเรียนของนักศึกษา โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาจากระดับคะแนนภาษาที่ได้ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ

2.   ผู้สมัครที่กรอกรายละเอียดในใบสมัครและแนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วน

กรณีไปลงทะเบียนเรียน ผู้สมัครมีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพซึ่งระบุรายวิชาที่รับลงทะเบียนเรียน มีการตกลงให้ถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคและกำหนดระยะเวลาให้เข้าศึกษาชัดเจน

กรณีไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา ผู้สมัครมีหนังสือตอบรับให้ไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา / สถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน และต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าสามารถ ถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคจากการไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษากลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดได้ ผู้สมัครไม่อยู่ระหว่างรับทุนหรือสมัครรับทุน ณ ต่างประเทศจากแหล่งอื่น

กรณีไปลงทะเบียนเรียน รายวิชาที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพต้องสัมพันธ์กับวิชาเอกหรือโทที่ศึกษาอยู่

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการบริหารและดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนจะถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานการสมัคร

 1.  แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ตัวจริงจำนวน 1 ชุด
 2.  หนังสือเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (Home institution) ลงนามโดยอธิการบดีหรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตัวจริงจำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีไปลงทะเบียนเรียน
 4. หนังสือตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษา / สถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript of record) จนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัคร จำนวน 1 ชุด หากใช้สำเนา ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. หลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                        กรณีไปลงทะเบียนเรียน แบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาค (Credit Transfer Form of Thai-ASEAN Student Exchange Program) ที่มีข้อมูลครบถ้วน ดังนี้

1.   ระบุข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

2.   ระบุชื่อรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตทวิภาคที่จะลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพไม่น้อยกว่า หน่วยกิตทวิภาค โดยที่รายวิชานั้นๆ จะต้องสัมพันธ์กับวิชาเอกหรือโทของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่

3. ระบุชื่อรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่เทียบเคียงกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ และจำนวนหน่วยกิตทวิภาคที่สามารถเทียบโอนได้

4. ในตอนท้ายของแบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาค (Credit Transfer Form of Thai-ASEAN Student Exchange Program) จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- ลายมือชื่อของนักศึกษา

- ลายมือชื่อของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา

ต้นสังกัด

- ลายมือชื่อของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ

กรณีไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา แบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาค Credit Transfer Form of Thai-ASEAN Student Exchange Program) ที่มีข้อมูลครบถ้วน ดังนี้

1.  ระบุข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

2.  ระบุจำนวนหน่วยกิตทวิภาคที่ไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา ณ หน่วยงานในประเทศ สมาชิกอาเซียน

3. ระบุจำนวนหน่วยกิตทวิภาคที่สามารถเทียบโอนกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดได้

4. ในตอนท้ายของแบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาค (Credit Transfer Form of Thai-ASEAN Student Exchange Program) จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

- ลายมือชื่อของนักศึกษา

- ลายมือชื่อของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา

- ลายมือชื่อของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพหรือลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา / สถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน

5.  หนังสือรับรองสุขภาพจากแพทย์

การติดตามประเมินผล

 

กรณีไปลงทะเบียนเรียน หลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ทุกคนจะต้องส่งเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้

 1. รายงานการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

2. แบบฟอร์มการประเมินนักศึกษาไทยโดยอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ

(Evaluation from Instructors at the Host University to Thai Student)

3. แบบฟอร์มการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาค (Credit Transfer Form of Thai-ASEAN Student Exchange Program) ที่ระบุรายวิชา ผลการศึกษา และจำนวนหน่วยกิตทวิภาคที่ไปศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ รวมทั้งผลการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตทวิภาคที่ถ่ายโอนกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

4. สำเนาระเบียนผลการศึกษา Transcript of record) หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดง

ว่าได้ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ พร้อมระบุหน่วยกิตทวิภาคของแต่ละวิชา

5. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรณีไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา หลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องส่งเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้

 1. รายงานการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

2. แบบฟอร์มการประเมินนักศึกษาไทยโดยอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ

หรือโดย เจ้าหน้าที่จากสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา

3.  แบบฟอร์มการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาค (Credit Transfer Form of Thai-ASEAN Student Exchange Program) ที่ระบุจำนวนหน่วยกิตทวิภาคไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งหน่วยกิตทวิภาคที่ถ่ายโอนกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

4.  สำเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript of record) หรือหลักฐานอื่นๆที่แสดงว่าได้ไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา

5.   รายงานการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 1.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเวียนแจ้งประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการในเดือนธันวาคม 2556

2. สถาบันอุดมศึกษาจัดลำดับและเสนอชื่อผู้สมัครภายในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศผลในเดือนมิถุนายน 2557

3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเดินทางก่อนเดือนกันยายน 2557

อื่นๆ

 1. สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดควรช่วยนักศึกษาในการจัดหาและติดต่อประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ / สถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน

2. สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU) ต่อกัน

3. กรณีไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของนักศึกษา

(สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

ลักษณะทุน

จัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาไทยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อไปศึกษาหรือทำวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ) มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 1. ไปลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิตทวิภาค ในหลักสูตรที่เปิดสอนตามปกติของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ โดยรายวิชาสัมพันธ์กับวิชาที่ศึกษาอยู่ ณ สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและต้องถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดอย่างน้อย 6 หน่วยกิตทวิภาค โดยต้องแสดงหลักฐานว่ามีการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคระว่างกัน
 2. ไปทำวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรและหัวข้อวิจัยต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดแล้วและต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยในหัวข้อนั้นๆในประเทศสมาชิกอาเซียน การทำวิจัยไม่จำเป็นต้องถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาคกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 1. ระยะเวลาสำหรับการศึกษา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 เดือน
 2. ระยะเวลาสำหรับการทำวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เดือน และไม่เกิน 4 เดือน

นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ต้องเป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยและนักศึกษาต้องมีสัญชาติไทย

2.  มีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่าผู้สมัครมีสุขภาพกายและจิตสมบูรณ์

3.  กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก และยังคงสถานภาพนักศึกษา ณ

วันที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

4.   มีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัครไม่ต่ำกว่า 3.25

สำหรับการศึกษา  รายวิชาที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ (Host institution) ต้องเป็นรายวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาที่ศึกษาอยู่ ณ สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

สำหรับการทำวิจัย  การวิจัยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรและหัวข้อ

การวิจัยต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดแล้วและต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยระบุเหตุผลความจำเป็นในการไปทำวิจัยในหัวข้อนั้นๆในประเทศสมาชิกอาเซียน

5.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพที่จะไปศึกษาได้ดี โดยผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานดังนี้

5.1  กรณีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

- TOEFL ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน based) หรือ 173 คะแนนตามระบบ Computerbased หรือ 61 คะแนน ตามระบบ Internet

- TOEFL ITP ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ

- IELTS ไม่ต่ำกว่า 0 หรือ

- Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CUTEP) ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า TOEFL 500 คะแนน หรือ 173 คะแนน ตามระบบ Computerbased หรือ 61 คะแนนตามระบบ Internetbased หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า

- Thammasat University General English Test (TUGET) ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า TOEFL 500 คะแนน หรือ 173 คะแนน ตามระบบ Computerbased หรือ 61 คะแนน ตามระบบ Internebased หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า

ทั้งนี้ การพิจารณาผลสอบภาษาอังกฤษทุกประเภทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯโดยผลสอบภาษาอังกฤษข้างต้นที่นำมาแสดงสามารถย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี

5.2     ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ ในการศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนต้องแสดงหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เช่น ผลสอบวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือ หรือผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน ที่อยู่ในระดับที่ดี สามารถสื่อสารได้หรือสำเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript of record) ที่แสดงว่ามีการเรียนรายวิชาภาษานั้นๆอย่างน้อย 6 หน่วยกิตทวิภาคและมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกรด เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้ การพิจารณาผลสอบภาษาอื่นๆ ทุกประเภทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ โดยผลสอบภาษาข้างต้นที่นำมาแสดงสามารถย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี

5.3     นักศึกษาที่ไปลงทะเบียนเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดภาคการศึกษาตามระบบการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่สมัครไปแลกเปลี่ยน อาจเป็น Semester, Trimester หรือ Quarter แต่ไม่เกิน 4 เดือน

5.4     นักศึกษาที่ไปทำวิจัยต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และ ไม่เกิน 4 เดือน

5.5     ผู้สมัครทุนต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษา

ต้นสังกัด

ค่าใช้จ่ายที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุน

ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนและที่พักแบบเหมาจ่ายไม่เกินจำนวน 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ยกเว้นสาธารณรัฐสิงคโปร์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนและที่พักแบบเหมาจ่าย ไม่เกินจำนวน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

ค่าเดินทางดังนี้

 1. ค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ อัตราตั๋วราชการชั้นประหยัดซึ่งออกโดยบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชนจากประเทศไทยไปยังสนามบินปลายทางประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศไทยหากมีค่าใช้จ่ายเกินจากอัตราค่าโดยสารที่กำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 2. ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินอื่นหรือประสงค์จะซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชนผ่านตัวแทนจำหน่ายสามารถดำเนินการได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ว 112 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินราคาที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินอัตราตั๋วราชการชั้นประหยัดที่กำหนดไว้
 3.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางโดยพาหนะได้สำหรับบางประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยแต่ต้องเบิกตามราคาแต่ละบุคคล โดยเบิกในอัตราที่ประหยัดสุดตามระเบียบของทางราชการและมิให้จ้างเหมาพาหนะ
 4. ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ผู้สมัครรับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า 10,000 บาท เอง
 5. ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท ผู้สมัครรับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินกว่า 5,000 บาท เอง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำหรับค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา หากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพอาจขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ หากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดไม่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดหรือนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเองหากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเวลาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องคืนค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักที่อยู่ไม่ครบโดยคิดเป็นรายวัน หากนักศึกษาที่ไปศึกษาเข้าร่วมโครงการต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา และไม่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาค กลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทยได้ หรือนักศึกษาที่ไปทำวิจัยเข้าร่วมโครงการต่ำกว่า 1 เดือน จะต้องคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ

การพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและดำเนินโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน โดยพิจารณาจาก

 1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามข้อ 4 และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษา

อื่นๆ ในระดับดี โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากระดับคะแนนภาษาที่ได้ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ

2.   ผู้สมัครที่กรอกรายละเอียดในใบสมัครและแนบหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วน

3.   ผู้สมัครที่มีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพซึ่งระบุกิจกรรมและ

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการที่ชัดเจน

4.  ผู้สมัครไม่อยู่ระหว่างรับทุนหรือสมัครรับทุน ณ ต่างประเทศจากแหล่งอื่น

 

 การศึกษา  รายวิชาที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพต้องสัมพันธ์กับวิชาที่ศึกษาอยู่

ณ สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

    การทำวิจัย  การวิจัยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรและหัวข้อวิจัยต้องได้รับ

การอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดแล้วและต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยระบุเหตุผลความจำเป็นในการไปทำวิจัยในหัวข้อนั้นๆในประเทศสมาชิกอาเซียน

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการบริหารและดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาไทยและอาเซียนจะถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานการสมัคร

 1. แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ตัวจริงจำนวน 1 ชุด
 2. หนังสือเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (Home institution) ลงนามโดยอธิการบดีหรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ตัวจริงจำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ จำนวน 1 ฉบับ
 4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยระบุเหตุผลความจำเป็นในการไปทำวิจัยในหัวข้อนั้นๆในประเทศสมาชิกอาเซียน
 5. สำเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript of record) จนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัคร จำนวน 1 ชุด หากใช้สำเนา ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. หลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพที่จะไปแลกเปลี่ยน จำนวน 1 ชุด                                  6.1 หนังสือรับรองสุขภาพจากแพทย์                                                                                  6.2 แบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาค (Credit Transfer Form of Thai ASEAN Student Exchange Program) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไปลงทะเบียนเรียน โดยมีข้อมูลครบถ้วน ดังนี้

6.1  ระบุข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

6.2  ระบุชื่อรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตทวิภาคที่จะลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพไม่น้อยกว่า หน่วยกิตทวิภาค โดยที่รายวิชานั้นๆ จะต้องสัมพันธ์กับวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

6.3  ระบุชื่อรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่เทียบเคียงกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ และจำนวนหน่วยกิตทวิภาคที่สามารถเทียบโอนได้

6.4  ในตอนท้ายของแบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาค (Credit

Transfer Form of ThaiASEAN Student Exchange Program) จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

-          ลายมือชื่อของนักศึกษา

-          ลายมือชื่อของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

-          ลายมือชื่อของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ

สำหรับนักศึกษาที่ไปทำวิจัยไม่ต้องมีแบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วย

กิตทวิภาค

การติดตามประเมินผล

หลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องส่งเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้

 1. รายงานการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. แบบฟอร์มการประเมินนักศึกษาไทยโดยอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ

(Evaluation Instructors at the Host University to Thai Student)

3.  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

นักศึกษาที่ไปลงทะเบียนเรียน ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. แบบฟอร์มการถ่ายโอนหน่วยกิตทวิภาค (Credit Transfer of Thai-ASEAN

Student Exchange Program) ที่ระบุรายวิชา ผลการศึกษา และจำนวนหน่วยกิตทวิภาคที่ไปศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ รวมทั้งผลการศึกษาและจำนวนหน่วยกิตทวิภาคที่ถ่ายโอนกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

2.  สำเนาระเบียนผลการศึกษา Transcript of record) หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าได้ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ พร้อมระบุหน่วยกิตทวิภาคของแต่ละวิชา

นักศึกษาที่ไปทำวิจัย

ต้องส่งบทคัดย่อรายงานการวิจัย (Abstract) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยระบุวัตถุประสงค์ เนื้อหาการวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 1.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเวียนแจ้งประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วม

โครงการในเดือนธันวาคม 2556

2. สถาบันอุดมศึกษาจัดลำดับและเสนอชื่อผู้สมัครภายในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม

2557

3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศผลในเดือนมิถุนายน 2557

4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเดินทางก่อนเดือนกันยายน 2557

อื่นๆ

 1. สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดควรช่วยนักศึกษาในการจัดหาและติดต่อประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ
 2. สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU) ต่อกัน

หมายเหตุ

 1. ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครต้องถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 โดยจะถือวันที่ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประทับตรารับหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเป็นสำคัญ และไม่รับใบสมัครหรือหลักฐานต่างๆ ที่ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mail)
 2. รายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดได้จาก www.inter.mua.go.th หัวข้อAnnouncement, www.facebook.com/bics.ohec หรือ www.facebook.com/thaiaseanstudentexchange
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาววรรณี กล่อมละเอียด และนายณพวุฒิ เชาวน์เชฎฐ์สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร. 02-610-5402 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee_k@mua.go.th, noppawut@mua.go.th  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งรายละเอียดและหลักฐานประกอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ในการนี้ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 แก่นิสิตในคณะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ นิสิตสามารถขอใบสมัครได้กับนางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-754241 อีเมล์: suyaneec@hotmail.com และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 หากมีนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสมัครรับทุนมากกว่า 5 คนขึ้นไปกลุ่มงานกิจการต่างประเทศจะจัดสอบภาษาอังกฤษแก่ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 5 คน เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกพิจารณารับทุนดังกล่าว

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print

You must be logged in to post a comment.