0

การสื่อสารในองค์กรนั้น สำคัญไฉน

การสื่อสารในองค์กร (Organizational Communication หรือ Communication in Organization) นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มีความสำคัญต่อทั้งองค์กรและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเอง เนื่องจากการสื่อสารเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีภายในองค์กร มีการส่งสารให้คนภายในองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ถูกต้องตรงกัน สร้างบรรทัดฐานที่ดีในการทำงานและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และที่สำคัญยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เมื่อเรามีความจำเป็นต้องไปสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร เราจะสามารถสะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กรได้

ในมุมมองของผู้เขียน เห็นว่าการสื่อสารในองค์กรที่ดีนั้น รวมถึงวจนภาษาและอวจนภาษา อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านบันทึกข้อความ อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร หรือแม้แต่ Social Media

การทำงานในชีวิตจริงนั้น ดูเหมือนว่าการสื่อสารกันจะเป็นเรื่องง่าย เป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา เราต่างก็พูดคุยกันในที่ทำงาน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็มีหลายครั้งหลายคราด้วยกันที่เราไม่สามารถนำสารที่เราต้องการสื่อส่งไปยังผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบ Downward Communication หรือ Upward Communication หรือจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ มีหน่วยงานจำนวนไม่น้อยที่ยังอ่อนด้อยในการสื่อสารกันภายในองค์กร แม้แต่การแนะนำเรื่องง่ายๆ ก็ยังมีความซับซ้อน เพราะคนไทยมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการเกริ่นนำ (Give an Introduction or Background) หรือบอกที่มาที่ไปของเรื่อง หลักการง่ายๆ ในการสื่อสารอาจไม่ใช่การทำตามทฤษฎีหรือตำราการสื่อสารในองค์กร แต่อาจเป็นสิ่งที่เรามองข้ามมาตลอดก็คือ เราต้อง “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” –เอาใจผู้ฟังมาใส่ผู้พูด เอาใจผู้พูดมาสู่ผู้ฟัง – สิ่งนี้อาจช่วยทำให้บรรยากาศในการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานนั้นดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อก็ได้นะคะ

(ข้อความข้างต้น เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ได้มีเจตนาจะพาดพึงถึงหน่วยงานใดหรือบุคคลใด)

ผู้เขียน:  ธารทิพย์ แก้วทะชาติ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.