0

หน้าที่ของทูตนิสิต มมส

นิสิต มมส กับหน้าที่ใหม่ที่ท้าทายความสามารถอย่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตนิสิต มมส “MSU Student Ambassador” เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการทำกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถด้านภาษาอังกฤษและส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนิสิต

การจะมาเป็น MSU Student Ambassador ได้นั้น นิสิตจะต้องมีคุณสมบัติที่เพรียบพร้อมและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี และมีความสามารถพิเศษโดดเด่นในด้านกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น นิสิตต้องตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ของทูตนิสิต มมส “MSU Student Ambassador” ที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ใครๆ ก็จะทำได้ แต่เป็นสิ่งที่นิสิตจะต้องรับผิดชอบด้วยความภาคภูมิใจ อันได้แก่

 • เป็น MC กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • เป็น Tour Guide พาอาคันตุกะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
 • เป็น PR ช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่สากล
 • เป็น Staff ในงานการประชุมสัมมนานานาชาติ
 • เป็น Mentor ค่ายนานาชาติ
 • เป็น Buddy นิสิตต่างชาติ
 • เป็น Exchange Student ไปต่างประเทศ
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้เขียน: ธารทิพย์ แก้วทะชาติ

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print

You must be logged in to post a comment.