0

เทคนิคการเลือกคณะและจัดอันดับในการเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา

เทคนิคการเลือกคณะและจัดอันดับ
        หลังจากได้พิจารณาตนเองอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจ ว่าจะเลือกเข้าศึกษาในคณะใดบ้างโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการ
เลือกที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด ทั้งด้านสติปัญญา ความชอบ สุขภาพ เป้าหมายชีวิต โดยมีขั้นตอนที่ควรพิจารณา ดังนี้
1. ความสามารถทางสติปัญญา : ในการเลือกคณะนั้นควรเลือกคณะที่มีความเหมาะสม กับระดับผลการเรียน ผลการสอบของตนเองอย่าง
แท้จริง
2. ความชอบ/ความถนัด/ความสนใจ : ควรพิจารณาตามลำดับความชอบ จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่สนใจหรือ
ชอบสิ่งใด ย่อมมีแรงจูงใจในการกระทำมากกว่าสิ่งที่ไม่ชอบ
3. เลือกคณะที่มีจำนวนวิชาที่ต้องสอบไม่มากจนเกินไป : ควรเลือกคณะที่สอบวิชา น้อยแต่เลือกคณะได้ครบ 4 ทั้งอันดับ เพื่อจะได้มีเวลา
ดูหนังสือได้เต็มที่
4. สัดส่วนการแข่งขันของแต่ละสถาบัน : อาจขอข้อมูลได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนในหนังสือข้อมูล การสอบคัดเลือกหรือความนิยม
ของสถาบัน
5. จำนวนรับที่แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันจะรับได้ : จำนวนที่รับมากอาจแข่งขันกันน้อยกว่าจำนวนที่รับได้น้อย
6. ในการพิจารณาเลือกคณะ อย่าลืม ศึกษาคุณสมบัติ และเกณฑ์ในการสมัครเข้าศึกษา ในคณะ/สถาบัน นั้น ๆ ด้วย เทคนิคในการจัดลำดับ
เมื่อได้คณะที่ต้องการแล้ว ควรนำคณะที่เลือกไว้มาจัดอันดับอีกครั้งเพื่อให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อมายิ่งขึ้นโดยการเรียงอันดับตาม
คะแนนต่ำสุด และ สูงที่สุดไล่มาตามลำดับ


ข้อควรระวัง !
1. ไม่ควรเลือกคณะยอดนิยมทั้งหมด 4 อันดับ ควรเลือกปนคณะที่มีความนิยมรองๆ ลงไปหรืออย่าเจาะจง ว่าต้องเป็นสถาบันนี้ ขอให้พิจารณา
คณะ/สาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ และคะแนนสูงต่ำในปีที่ผ่านมา โดยไม่เกินความสามารถของตัวเอง
2. ไม่ควรเลือกคณะตามใจผู้อื่น ควรถือหลักว่า “ไม่มีใครรู้จักตัวเรา และรู้ความต้องการของตนได้มาก ไปกว่าตนเอง” สิ่งสำคัญคือ เลือกเพราะ
อยากจะเรียน/อยากจะเป็น อยากจะประกอบอาชีพนั้นจริงๆ
3. ไม่ควรเลือกคณะที่มีคะแนนต่ำสุดติดกันหมด (อันตรายมาก)โดยหันไปพิจารณาเลือกคณะเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่นที่อาจจะมีคะแนนต่ำกว่า
เข้ามาแทนก็ได้ตามความเหมาะสม

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.