0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนบทความวิจัยเชิงข่าว

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนบทความวิจัยเชิงข่าว วันที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้อง SB1001 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ผลการถอดบทเรียน

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.