0

การประเมินหลักสูตร

แบบประเมินหลักสูตร ชุดที่ 1 แบบรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.6) และภายนอก (ตัวบ่งชี้ที่ 2 และ 16.2) ดังนี้

แบบประเมินหลักสูตร  ชุดที่ 2  แบบรายงานการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดังนี้

แบบประเมินหลักสูตร  ชุดที่ 3 แบบรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.6) (สำหรับหลักสูตรที่ปิด แต่ยังมีการจัดการเรียนการสอน เช่น เหลือนิสิตชั้นปีที่ 3 หรือ 4) ดังนี้

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.