0

ถอดบทเรียนโครงการประเมินหลักสูตร ครั้งที่ 1

ด้โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างคณะวิชามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Faculty Knowledge Management Network :MSU_FKM) ครั้งที่ 2/ ปีการศึกษา 2556 ในหัวข้อ “การประเมินคุณภาพหลักสูตร ครั้งที่ 1”  ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในหัวข้อ “การประเมินคุณภาพหลักสูตร” เกิดการต่อยอด มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และความสามัคคีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการถอดบทเรียน

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.