0

การประเมินหลักสูตร ครั้งที่ 2

โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างคณะวิชามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Faculty Knowledge Management Network :MSU_FKM) ครั้งที่ 3/ ปีการศึกษา 2556 การประเมินหลักสูตร ครั้งที่ ๒ หัวข้อ “การบูรณาการการเรียนการสอนกับภารกิจหลัก ” ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ในหัวข้อ “การบูรณาการการเรียนการสอนกับภารกิจหลัก (มคอ.๒ มคอ.๓ มคอ.๕ และ มคอ.๗)” และเกิดการต่อยอด มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลการถอดบทเรียน

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.