0

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eds)

วิธีในการค้นหาเอกสารให้มีประสิทธิภาพอีก 1 วิธี

1. เมื่อมีเอกสารเข้ามา เจ้าหน้าที่สารบรรณลงทะเบียนรับ นำเสนอผู้บริหารสั่งการ

2.สแกนเอกสารสั่งการ ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ไฟล์ที่สแกนให้ดำเนินการแยก หมวด หรือ แยกส่วนงานให้เป็นสัตส่วนสะดวกง่ายต่อการค้นหา

4. เมื่อทำการสแกนเสร็จแล้วให้ พิมพ์ชื่อเรื่อง และ เลขที่กับ เช่น เลขที่รับ หรือ ส่ง กำกับไว้ท้ายชื่อเรื่องหรือหน้าชื่อเรื่องก็ได้ เพื่อง่ายต่อการค้นหา

5. ในกรณีที่จะทำการสร้างส่งไฟล์เอกสารจากระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้บุคลากรใส่รายระเอียกการส่งให้ครบหรือให้สมบูรณ์ตามรายการเอกสารเพื่อสะดวกและง่ายต่อการค้นหา

6. หรือสร้างฐานข้อมูลรองรับไฟล์ที่ถูกสแกนแล้วจัดเก็บ ให้สะดวก และง่ายต่อการค้นหา (และอย่าลืมพิมพ์เรื่องและเลขที่รับหรือเลขที่ส่งกำกับไว้ทุกเรื่อง)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานสารบรรณ กองบริการการศึกษา  1201 (มานิตย์  สารคำ)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.