2

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)

ทางสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ การถาม-ตอบความรู้เกี่ยวกับTQF การปฏิบัติตามแบบ มคอ.1-7 แนวทางที่ดีในการจัดทำ Curriculum Mapping ในหลักสูตร (มคอ.2) ขอเชิญชวนท่านได้เข้าชมในเว็บไซต์ www.mua.go.th ชื่อเรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) สาระที่สนใจ เช่นมาตรฐานคุณวุฒิสาขาที่ดำเนินแล้วเสร็จ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ได้แก่ 1 .คอมพิวเตอร์ 2. พยาบาลศาสตร์ 3.โลจิสติกส์ 4.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5.วิศวกรรมศาสตร์ 6.การบัญชี 7. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 8.ภาษาไทย 9.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 11.พยาบาลศาสตร์(บัณฑิตศึกษา)

การตอบประเด็นคำถามที่ว่า : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ข้อ 10 ระบุว่า″กรณีของหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้ว ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศนี้ภายในปีการศึกษา 2555″ นั้น จะสามารถเริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2556 ได้หรือไม่

ให้คำตอบในประเด็นนี้ คือ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 พิจารณาแล้วมีมติให้เป็นหลักการว่าในกรณีหลักสูตรเดิมที่มีการเรียนการสอนมาก่อนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอห่งชาติ พ.ศ.2552 สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2555 และเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงดังกล่าวในปีการศึกษา 2556 ได้ 

ที่มา: คัดลอกข้อมูลบางส่วน จาก www.mua.go.th ขอขอบคุณสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. pookie พูดว่า:

    เป็นข้อมูลที่ดีมากคะ

  2. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    ขอขอบพระคุณข้อมูลจากพี่ศิริพรครับ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mua.go.th

You must be logged in to post a comment.