1

โครงการธรรมสัญจรกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี


สรุปผลโครงการธรรมสัญจรกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ พระธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานที่มีสุขภาวะที่ดี โดยยึดการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดยที่มหาวทิยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภารกิจดังกล่าว คือ การพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่คุณค่า แต่ปัจจุบันพบว่าทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยนั้นมีปัจจัยเสี่ยงมากมายส่งผลต่อสุขภาวะของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น ความเครียด การพนัน มลภาวะต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างยิ่ง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนจึงตระหนักถึงความสำคัญด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการให้บุคลากรเข้าวัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำรงชีวิตและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข จิตใจสงบ และสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะชาวพุทธ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. screen158 พูดว่า:

    เป็นโครงการทีดี ๆๆๆ หากกองกลางจัดอีกขอให้ชวนนะคะ… จะได้ไปทำบุญด้วยกัน

You must be logged in to post a comment.