0

บุคลิกภาพและการแต่งกายของฝ่ายจัดการประชุม..นั้นสำคัญ

บุคลิกภาพ และการแต่งกายของฝ่ายจัดการประชุม

             ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเปรียบเสมือนฟั่นเฟืองแห่งเครื่องจักรที่จะทำให้งานขององค์กรนั้นๆ สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี  ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมควรมีบุคลิกภาพทางกายที่แคล่วคล่อง ว่องไว มีศิลปะในการทำงาน มีความตั้งใจในการทำงาน กริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสะอาด ทันสมัย แข็งแรง อดทน และมีบุคลิกภาพทางจิต ที่ต้องมีความซื้อสัตย์  จริงจัง จริงใจ มีน้ำใจ สำนึกในงานบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบสูง

         ด้านบุคลิกภาพและการมีมนุษยสัมพันธ์

          1.  แต่งกายเหมาะสม  จะต้องรู้จักแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างและโอกาส ควรแต่งกายให้เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ

          2. การวางตัว  จะต้องวางตัวให้เหมาะสมไม่ทำงานจนเกินอำนาจหน้าที่ ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนถูกต้องตามกาลเทศะ

        3. ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  จะต้องมีการประสานสัมพันธ์แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย จะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา  และให้ความร่วมมือกับผู้ที่มาติดต่อประสานงาน

        4. ความกระตื่อรื้อร้น  และคล่องแคล่วว่องไว จะต้องมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาและปรับปรุงการทำงาน

         5. มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  จะต้องมีสติ รู้จักติดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลด้วยไหวพริบปฏิภาณที่ดี  จากบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าลักษณะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบมีหลายด้าน แต่ละด้านมีรายละเอียดของการทำงานค่อนข้างมาก

องค์ความรู้ในเรื่องบุคลิกภาพของฝ่ายจัดการประชุม

        1. การแต่งกาย  จะต้องแต่งกายให้มีความเหมาะสม สะอาด สุภาพ เรียบร้อย และถูกกาลเทศะโดยคำนึงว่าฝ่ายจัดการประชุมเป็นด่านหน้าที่ต้องต้อนรับคณะกรรมการ ไม่ควรสวมกางเกง (ยกเว้นการเดินทางต่างจังหวัด) ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ ไม่ควรนุ่งสั้น ควรแต่งกายรัดกุม คล่องตัว ทะมัดทะแมง

        2. ความกระตือรือร้นและแคล่วคล่องว่องไว ควรตระหนักถึงความสำคัญของงาน ทำงานตามลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ มีความกระตือรือร้น รวดเร็ว และกระฉับกระเฉงในการทำงานและรับผิดชอบต่อการกระทำต่องานที่ปฏิบัติ

       3. การมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ควรจะต้องมีความเฉลียวฉลาดเข้าใจสถานการณ์  เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆ ได้ สามารถตอบข้อซักถามเรื่องเอกสารประกอบการประชุมแก่คณะกรรมการได้

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.