0

หัวข้อสำหรับการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 กองบริการการศึกษา

ตามข้อกำหนดของระบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จะต้องวมีการทบทวนฝ่ายบริหารตามข้อกำหนดที่ 5.6.2  ดังหัวข้อต่อไปนี้

1.ผลการตรวจติดตามภายใน
2.ผลการให้บริการกองบริการการศึกษา  (ความพึงพอใจ)
3.สมรรถนะของกระบวนการให้บริการกองบริการการศึกษา  (ประสิทธิผลจาก KPI)
4.ผลการทบทวนครั้งที่ผ่านมา  (ไม่มี)
5.การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน  ระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001:2008
6.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  ระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001:2008
7.การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001:2008

8.รับรองผลการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

9. วางแผนการดำเนินงานในวงรอบต่อไป

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.