1

ผมทำอะไรบ้างปีงบประมาณ 53 ที่ผ่านมา

รายละเอียดผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

ประจำปีงบประมาณ  2553  (1  ตุลาคม 2552 – 31  ตุลาคม  2553)

 

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2553

ที่

ว/ด/ป

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติแต่ละวัน

1

1-6ตค52

ลาพักผ่อน

2

7ตค52

1.  อ่านสรุปโครงการQAนิสิต  ให้น้องไหม

2.  เตรียมข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานสนับสนุนฯ  (9ตค52)

3.  โทรตามหน่วยงานสนับสนุนฯที่ยังไม่ส่งชื่อเข้าร่วมวันที่  9ตค52

4.  ทำรายงานประจำปี52  มมส.  ด้านQA  ส่งกองแผนงาน  (น้องแอ๋ม)

5.  อ่านSARศูนย์หนังสือเพื่อไปประเมินวันที่  8ตค52

3

8ตค52

เป็นกรรมการประเมินคุณภาพศูนย์หนังสือ

4

9ตค52

1.  เป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีหน่วยงานสนันสนุนฯ

2.  พิมพ์ภาระงานปีงบประมาณ  52

3.  จัดทำรายงานผลQAส่งกองแผนงานเพื่อเสนอท่านอำนวย  (12ตค52)

4.  ส่งเมลให้นิสิตQAดาวน์โหลด  สรุปรายงานผล  (23กย52)

5.  Back  Up  ข้อมูลเครื่องคอมฯประจำสัปดาห์

5

12ตค52

1.  อ่านแนวนโยบายสถานศึกษา  3D

2.  จัดทำข้อมูลรายงานศูนย์ฯรอบ  4  เดือน  ให้น้องไหม

3.  จัดระบบ/พิมพ์  รายชื่อบันทึกข้อความ  และทำลิงค์ในคอมพิวเตอร์

4.  ศึกษาการวิจัยแบบ  Focus  Group

5.  ทำบันทึกข้อความเชิญทีมบุคลากรศูนย์ฯเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัย           เรื่องการศึกษาความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่  1

6

13ตค52

1.  ประสานน้องผึ้งขอตารางประชุมรองฯปรีชา  เรื่อง  3D  (26ตค52)

2.  ประชุมเพื่อทำSWOT  ศูนย์ฯ มี  อ.ดร.นุชวนา  เป็นกระบวนกร

3.  ทำเค้าโครงงานวิจัย  เรื่อง  การศึกษาความต้องการจำเป็นของนิสิต           ชั้นปีที่  1

4.  ทำบันทึกข้อความ  ขออนุญาต  ผอ.  เพื่อทำวิจัยและทำคำสั่งคณะวิจัย

5.  ทำบันทึกข้อความเชิญประชุม  นโยบาย  3D

6.  ทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุม/งบประมาณ  (26ตค52)

7

14ตค52

1.  อ่านรายงานสรุปโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีหน่วยงานสนับสนุนฯให้น้องไหม

2.  กรอกข้อมูลคำรับรองฯศูนย์ฯในระบบ  บริหารยุทธศาสตร์  ของ            กองแผนงาน

3.  ทำปกกล่อง  CD  และ  เขียน  CD  23  ชุด  โครงการ  ลปรร  แนวปฏิบัติที่ดีหน่วยงานสนับสนุนฯ

8

15ตค52

1.  ปรับแก้รายงานโครงการประเมินผลลัพธ์IQA51 

2.  ถ่ายเอกสารรายงานโครงการประเมินผลลัพธ์IQA51  และเข้าเล่ม  5  เล่ม

3.  ทำบันทึกข้อความส่งรายงานโครงการประเมินผลลัพธ์IQA51 

4.  อ่าน  ร่าง  มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  รอบ  3  ของ  สมศ.

5.  แปลงไฟล์PDF  รายงานโครงการประเมินผลลัพธ์IQA51  ให้น้องเต้          ลงเว็บไซต์

6.  ทำคู่มือเตรียมรับการประเมินระดับสถาบัน

7.  อ่านวาระประชุมกรรมการKM  ให้น้องหนึ่ง

8.  ทำข้อมูลวาระแจ้งเพื่อทราบกรรมการบริหาร  เรื่อง  รายงานโครงการประเมินผลลัพธ์IQA51 

9.  อ่านสไลด์  เรื่องนโยบายสถานศึกษา  3D  ให้น้องไหม

10.  ประสานงานกับกองแผนงาน  เพื่อขอเอกสารมติสภาฯ  เรื่องเปลี่ยนกลุ่มสถาบัน  มมส.

9

16ตค52

1.  อ่านวาระเตรียมประชุมศูนย์ฯ  10.00  น.

2.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

3.  ทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนการเปลี่ยนเป็นกลุ่ม  ข(2)

4.  ทำเรื่องขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย

5.  ทำบันทึกข้อความเชิญ  อ.สมบัติ  เป็นที่ปรึกษางานวิจัย

6.  หารายชื่อคน  มมส.  ที่เคยเข้าร่วม  UKM  ที่ผ่านมา

10

19ตค52

1.  อ่านวาระประชุมเตรียมไป  Mini_UKM  ณ  ม.นครพนม  ให้น้องหนึ่ง

2.  หารายชื่อคน  มมส.  ที่เคยเข้าร่วม  UKM  ที่ผ่านมา  ให้น้องหนึ่ง  ต่อ

3.  อ่านวาระประชุม  3D  (26ตค52)  ให้น้องไหม

4.  ทำคู่มือเตรียมรับการประเมินระดับสถาบัน  (ต่อ)

11

20ตค52

1.  เรียงเอกสารวารประชุม  3D 

2.  ประสานกับม.นเรศวร  เรื่อง  CHE  QA  Online  ให้พี่รุ่งศึกษาศาสตร์

3.  ทำคำนำ/สารบัญ  คู่มือเตรียมรับการประเมินระดับสถาบัน

4.  ทำ  ร่าง  โครงการ CHE  QA  Online ให้พี่รุ่งศึกษาศาสตร์

5.  เข้าหารือวาระประชุม  3D  กับ  รองฯปรีชา

6.  ทำบันทึกข้อความเชิญประชุม  3D  เพิ่มเติม 

7.  ทำ  ร่าง  คำสั่งกรรมการ  3D

8.  ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหว  ประเมินภายนอกรอบ  3  ในเว็บ

12

22ตค52

1.  อ่านรายงานการประชุมศูนย์ฯ  เพื่อเตรียมประชุม

2.  ประชุมศูนย์ฯ

3.  อ่านโครงการQAพื้นฐานบุคลากรใหม่  ให้น้องไหม

4.  โทรตามคณะให้ส่งชื่อคนเข้าร่วมประชุม  26ตค52

5.  อ่านวาระประชุม  3D

13

26ตค52

1.  ประชุม  3D

2.  ทำคำสั่งกรรมการ  3D   ตามมติที่ประชุม

3.  อ่านรายงานการประชุม  3D  ให้น้องไหม

4.  ประชุมเจรจา  ตัวชี้วัดศูนย์ฯ53  กับอธิการบดี

14

27ตค52

1.  ทำวาระประชุมกรรมการQA  2/52  (24พย52)  ให้น้องไหม

2.  สรุปรายงานผลการเจรจาตัวชี้วัดคำรับรอง  กับอธิการบดี

3.  ปรับโครงสร้างศูนย์ฯ  เสนออธิการบดี

4.  เปิดดูระบบ  CHE  QA  Online  ที่น้องเต้บันทึกข้อมูลแล้ว

5.  อ่านสรุปโครงการ  SWOT  ศูนย์ฯ  ให้น้องหนึ่ง

6.  อ่านวาระประชุมกรรมการKM  เตรียมพรุ่งนี้

15

28ตค52

1.  ประชุมกรรมการKM  1/52

2.  ส่งเมลรายงานกำกับQA  ให้งานการประชุม

3.  อ่านคู่มือQA  ให้สำนักศึกษาทั่วไป

4.  ตรวจสอบตัวเลขเป้าหมายของคณะที่น้องไหมคีย์

16

29ตค52

1.  ทำรายชื่อเอกสารในแฟ้มโครงการQAพื้นฐานบุคลากรใหม่

2.  ทำต้นฉบับ/ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม

      -  รายการเอกสาร

      -  พรก.สมศ.,  พรบ.การศึกษา42

17

30ตค52

1.  ทำเอกสารในแฟ้มโครงการQAพื้นฐานบุคลากรใหม่  (ต่อ)

2.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

18

2พย52

1.  ทำบันทึกข้อความขอมอบรูปเล่มงานวิจัย  นบก.3  ให้แก่ศูนย์ฯ

2.  อ่านรายงานการประชุมกรรมการKM  ให้น้องหนึ่ง

3.  ทำวาระประชุมกรรมการ  3D  /ถ่ายเอกสาร  ติดสัน

4.  เปิดดูระบบ  CHE  QA  Online  ที่น้องเต้บันทึกข้อมูลแล้ว  (ต่อ)

19

3พย52

1.  จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดในคำรับรองฯศูนย์ฯที่เพิ่มเติมส่งกองแผน

2.  ทำวาระประชุมกรรมการ  3D  /ถ่ายเอกสาร  ติดสัน  (ต่อ)

3.  อ่านวาระประชุมกรรมการKM  (24พย52)  ให้น้องหนึ่ง

4.  ประชุมผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน  2/52

5.  เข้าหารือกับรองฯปรีชา  กับน้องหนึ่ง  เรื่อง  ไม่เข้าร่วมUKM                ที่  ม.วลัยลักษณ์

20

4พย52

1.  ปรับแบบประเมินโครงการQAพื้นฐานบุคลากรใหม่  ให้น้องไหม

2.  อ่านรายงานการประชุมศูนย์ฯ  ให้น้องนุช

3.  ทำรายงานการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน  แจ้งรองฯปรีชา  และทีมศูนย์

4.  ปรับแบบประเมินสมรรถนะ  ให้น้องหนึ่ง

5.  เตรียมเอกสารเล่มวาระชุม

      -  3D  9พย52

      -  กรรมการQA  24พย52

21

5พย52

1.  เข้าเล่ม  ติดสันวาระประชุมกรรมการQA  ช่วยน้องไหม

2.  จัดเตรียมเอกสารโครงการQAพื้นฐานบุคลากรใหม่  เข้าแฟ้ม

22

6พย52

1.  ทำสไลด์เป็นวิทยากรบรรยาย  โครงการQAพื้นฐานบุคลากรใหม่

2.  อ่านรายงานประชุมศูนย์ฯ  เพื่อเตรียมประชุม

3.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

4.  โทรตามคณะที่ยังไม่ส่งชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  3D  (9พย52)

5.  อ่านรายงานผลการประเมินโรงเรียนสาธิต  ให้น้องนุช

23

9พย52

1.  อ่านวาระประชุมกรรมการKM  เป็นเลขาที่ประชุม

2.  พิมพ์หนังสือถึง  ม.วลัยลักษณ์  เรื่องไม่เข้าร่วมUKM

3.  ทำเอกสารวาระ  3D  เพิ่ม  10  ชุด

4.  อ่านวาระประชุมกรรมการ  3D  เป็นเลขาที่ประชุม

24

10พย52

1.  ปรับแบบประเมินสมรรถนะ  ส่งเมลให้อ.สุมลวรรณ

2.  ไปรับตั๋วเครื่องบินให้รองฯ/ผช.

3.  อ่านรายงานประชุมกรรมการ  3D  1/52  ให้น้องไหม

4.  ทำบันทึกข้อความส่งร่างแบบประเมินสมรรถนะ  ถึงอ.สุมลวรรณ

5.  อ่านรายงานประชุมศูนย์ฯ  ให้น้องนุช

6.  ปรับรายงานการดำเนินงานศูนย์ฯ  ให้น้องนุช  

25

11พย52

1.  ปรับรายงานการดำเนินงานศูนย์ฯ  (ต่อ)  และแจ้งเวียนทีมศูนย์ฯ

2.  ปรับคำสั่งกรรมการ  CHE  QA  MSU  ให้น้องเต้

3.  ด่านรายงานประชุม  3D  ให้น้องไหม  

4.  ทำสไลด์เป็นวิทยากรบรรยาย  โครงการQAพื้นฐานบุคลากรใหม่  (ต่อ)

26

12-13พย52

ไปราชการ  กทม.  ร่วมประชุม  เกณฑ์สู่ความเลิศทางการศึกษา  ณ               รร.มิราเคิล  แกร์น

27

16พย52

1.  เคลียร์เอกสารไปราชการ

2.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

3.  แก้ไขรายงานการดำเนินงานศูนย์ฯ  ส่งให้งานการประชุม

4.  ทำสไลด์เป็นวิทยากรบรรยาย  โครงการQAพื้นฐานบุคลากรใหม่  (ต่อ)

28

17พย52

1.  ทำสไลด์เป็นวิทยากรบรรยาย  โครงการQAพื้นฐานบุคลากรใหม่  (ต่อ)

2.  อ่านวาระประชุมกรรมการKM  3/52  (30พย52)  ให้น้องหนึ่ง

3.  จัดเตรียมเอกสารโครงการQAพื้นฐานบุคลากรใหม่  เข้าแฟ้ม  (ต่อ)

4.  ประชุมผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน  3/52

5.  ซ้อมบรรยายเป็นวิทยากรบรรยาย  โครงการQAพื้นฐานบุคลากรใหม่

29

18พย52

1.  เป็นวิทยากรโครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรใหม่

2.  อ่านรายงานประชุมศูนย์ฯ  ให้น้องนุช

3.  ศึกษาระบบ  CHE  QA  Online

30

19พย52

1.  ทำ  Slide  เรื่อง  พัฒนาการQA  จากคำบรรยายของ  ศ.นพ.อาวุธ           ศรีสุกรี

2.  ยกร่าง  นโยบายและแผนกลยุทธ์  3D 

31

23พย52

1.  อ่านสรุปโครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรใหม่  ให้น้องไหม

2.  อ่านวาระเพื่อเตรียมประชุมกรรมการประกันคุณภาพ  (24พย52)

3.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์  ครั้งที่  14

32

24พย52

1.  เตรียมข้อมูลประชุมกรรมการประกันคุณภาพ

2.  พิมพ์ใบประกาศให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพ               ขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรใหม่ 

3.  ประชุมกรรมการประกันคุณภาพ

33

25พย52

1.  จัดส่งเอกสารวาระประชุมกรรมการประกันคุณภาพ  ให้กับกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วม

2.  ทำบันทึกข้อความขอรายชื่อ  Admin  CHE  QA  Online

3.  เขียนจุลสารQAคอลัมน์  QAกับนิสิต  ให้น้องเต้

4.  เขียนจุลสารQAคอลัมน์  การประกันคุณภาพหลักสูตร  ให้น้องเต้

5.  ศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่อง  TQF

34

27พย52

1.  ทำข้อมูลติดตามเร่งรัด  ตัวบ่งชี้QA   ให้น้องหนึ่ง

2.  ยกร่าง  นโยบายและแผนกลยุทธ์  3D  (ต่อ)

3.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

35

30พย52

1.  ทำข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ฯ  รอบเดือนพย52  ส่งให้งานการประชุม

2.  อ่านวาระประชุมกรรมการจัดการความรู้

3.  ประสานกับ  อ.ดร.สุมลวรรณ  ชุ่มเชื้อ  เรื่องแบบสำรวจสมรรถนะหลัก

4.  ประชุมกรรมการจัดการความรู้

36

1ธค52

1.  ปรับแบบสำรวจสมรรถนะหลัก  ให้  อ.ดร.สุมลวรรณ  ชุ่มเชื้อ

2.  อ่าน  กรอบแผนอุดมศึกษา  15  ปี

3.  ร่วมประชุมผู้บริหารสายสนับสนุน

37

2ธค52

ไปราชการประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ53  ณ  โรงแรมเจริญศรี  จ.ขอนแก่น

38

3ธค52

1.  ตรวจรายงานประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์  ให้น้องนุช

2.  ทำบันทึกข้อความรายงานการเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสายสนับสนุน  เสนอ  ผอ./บุคลากร

3.  ทำแผนการ  focus  group  ความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่  1

4.  สรุปปัญหาอุปสรรค  และส่งที่คณะต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ  รอบ  4  เดือน

39

4ธค52

1.  แก้ไขสรุปปัญหาอุปสรรค  และส่งที่คณะต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ  รอบ  4  เดือน

2.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

3.  อ่านเอกสารเรื่องเล่าเร้าพลังและชุมชนนักปฏิบัติ  ที่ส่งเข้าประกวด

4.  ฟังผู้เข้าประกวดมานำเสนอ  และตัดสินผลรางวัล

40

8ธค52

1.  อ่านจุลสารQA  ให้น้องเต้

2.  ทำประกาศผลรางวัล  เรื่องเล่าเร้าพลังและชุมชนนักปฏิบัติ

3.  ทำรูปเล่ม  รายงานสรุปปัญหาอุปสรรค  และส่งที่คณะต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ  รอบ  4  เดือน

4.  อ่านรายงานประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์  ให้น้องนุช

41

9ธค52

1.  เข้าเล่ม รายงานสรุปปัญหาอุปสรรค  และส่งที่คณะต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ  รอบ  4  เดือน  เพิ่มเติม  ส่งให้คณะวิชา

2.  ทำบันทึกข้อความแจ้งคณะ  เรื่อง  แนวทางการดำเนินประกันคุณภาพปีการศึกษา 2552

3.  ทำแนวทางการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วม  focus  group  ความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่  1

4.  อ่านแบบสำรวจสมรรถนะ

      -  กลุ่มงานวิชาการ  ให้น้องหนึ่ง

      -  กลุ่มงานบริหาร  ให้น้องไหม

42

11ธค52

1.  พิมพ์ศัพท์จากเอกสาร  กรอบแผนอุดมศึกษา  15  ปี

2.  อ่านคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ53

3.  ร่วมประชุม  กพร.53

43

14ธค52

1.  ปรับแบบสำรวจสมรรถนะหลัก  ให้  อ.ดร.สุมลวรรณ  ชุ่มเชื้อ            ส่งกลับมา

2.  อ่านรายงานประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์  ให้น้องนุช

3.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

4.  ทำแบบตอบรับ focus  group  ความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่  1

5.  อ่านวาระประชุมพิเศษ  กรรมการจัดการความรู้

44

16ธค52

1.  ปรับแบบสำรวจสมรรถนะ  ส่งให้  อ.กนกกล  ช่วยปรับสำนวน

2.  ร่าง/พิมพ์  หลักการและเหตุผลดูงานโรงเรียนสัตยาไส  ให้น้องไหม

3.  ส่งรายงานประชุมกรรมการประกันคุณภาพให้  ผศ.ดร.สมเกียรติ              ลงนาม

4.  อ่านรายงานประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์  ให้น้องนุช

45

17ธค52

1.  ทำบันทึกข้อความ/เอกสารแนบ  ขอรายชื่อนิสิต  focus  group               ความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่  1

2.  เข้าเล่ม รายงานสรุปปัญหาอุปสรรค  และส่งที่คณะต้องการให้

มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ  รอบ  4  เดือน  ส่งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    40  เล่ม

3.  ทำ  ร่าง  การมอบหมายความรับผิดชอบตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ53  ของศูนย์ฯ

4.  ยกร่าง  นโยบายและแผนกลยุทธ์  3D  (ต่อ)

46

18ธค52

1.  ยกร่าง  นโยบายและแผนกลยุทธ์  3D  (ต่อ)  และถ่ายเอกสารเข้าเล่ม

2.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

3.  ทำบันทึกข้อความเสนอนโยบายและแผนกลยุทธ์  3D  ให้รอง/อธิการฯ

4.  ทำบันทึกข้อความเชิญประชุมกรรมการ  3D  ให้อธิการลงนาม

5.  อ่านโครงการเยี่ยมเยือนประกันคุณภาพ52  ให้น้องไหม

6.  ตรวจทานบันทึกข้อความส่งวาระกรรมการบริหาร  เรื่อง  จุลสารQA  ให้น้องนุช

47

21ธค52

1.  ทำบันทึกข้อความ  หารือ  ผอ.  เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต  มมส

2.  จัดเอกสารหลักฐานรายงานความเสี่ยงศูนย์ฯ  และคำรับรองการปฏิบัติราชการ52ศูนย์ฯ

48

23ธค52

ช่วยงานฝ่ายปฏิคมงานพระราชทานปริญญาบัตร

49

24ธค52

1.  อ่านรายงานประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์  ให้น้องนุช

2.  อ่านวาระประชุมกรรมการ  3D  ให้น้องไหม

3.  อ่านวาระประชุมกรรมการจัดการความรู้  เตรียมประชุม

4.  ทำเอกสารวาระ  3D 

5.  ประชุมกรรมการจัดการความรู้

50

25ธค52

1.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์  วาระพิเศษ  เรื่อง  เตรียมความพร้อมรับประเมินความเสี่ยง  และคำรับรอง52

2.  อ่านรายงานความเสี่ยงเตรียมรับประเมิน

3.  ร่าง  โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต  มมส  เสนอ  ผอ.

4.  อ่านข้อมูลการติดตามผลกระทบนิสิต  ให้น้องนุช

5.  รับประเมินความเสี่ยง

51

28ธค52

1.  เป็นผู้ดำเนินการมอบโล่รางวัลเรื่องเล่าเร้าพลัง  และชุมชนนักปฏิบัติ   ในที่ประชุมกรรมการบริหาร

2.  ประชุมเตรียมเอกสารคำรับรองศูนย์52

3.  ไปยกกระดาษ  จากกองอาคาร

4.  รับประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการศูนย์ฯ52

5.  ร่วมประชุมผู้บริหารสายสนับสนุน

53

4มค53

1.  ตรวจทานบันทึกขอรายชื่อกรรมการเยี่ยมเยือนQA

2.  ติดต่อหัวหน้าทีมเยี่ยมเยือนQA

3.  ปรับแบบสำรวจความคิดเห็นสมรรถนะบุคลากร  มมส

4.  ทำคำสั่งทีมวิจัยสำรวจความต้องการจำเป็นนิสิตเพิ่มเติม

5.  ปรับขั้นตอนการประกวดรางวัลTQF  ให้หนึ่ง

54

5มค53

1.  ทำรายงานผลดำเนินงานศูนย์ฯตามมติที่ประชุมผู้บริหารสนับสนุนฯ

เพื่อเสนอที่ประชุมตอนบ่าย

2.  ทำวาระย่อกรรมการเยี่ยมเยือนQA  ให้น้องไหม

3.  อ่านคู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ  มมส  ที่กองแผนส่งให้

4.  ร่วมประชุมผู้บริหารสนับสนุนฯ

55

6มค53

1.  กรอกข้อมูลคำรับรองฯศูนย์ฯ53  ในระบบบริหารยุทธศาสตร์

2.  ตรวจทานแบบสำรวจสมรรถนะบุคลากร  มมส  ส่งให้  ผอ.เห็นชอบ

เพื่อไปจัดทำบนเว็บฯ

3.  อ่านวาระประชุมกรรมการเยี่ยมเยือนฯ  ให้น้องไหม

56

7มค53

1.  เขียนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต  มมส  เสนอ  ผอ.

2.  อ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามผลกระทบการเข้าร่วมกิจกรรมQAนิสิต  ให้นุช

57

8มค53

1.  ทำบันทึกเชิญนิสิตQAประชุมวันที่  20มค53

2.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

3.  ทำรอบ  รวมเล่ม  เรื่องเล่า/COP

4.  อ่านวาระประชุม3D  (11มค53)

58

11มค53

1.  ประชุมกรรมการ3D

2.  เข้าเล่มแบบสำรวจความคิดเห็นสมรรถนะบุคลากร  มมส

3.  อ่านโครงการจูงมือกันชวน  ให้น้องหนึ่ง

4.  ลงไปหารือกับน้องโก้และน้องเอม  กองทะเบียนเรื่องจัดทำแบบสำรวจสมรรถนะออนไลน์

59

12มค53

1.  ปรับแก้นโยบาย3D  ตามมติที่ประชุม  เพื่อส่งวาระพิจารณาเห็นชอบที่ประชุมกรรมการบริหาร  (19มค53)

60

14มค53

1.  ตรวจรายงานการประชุมศูนย์ฯ  ให้น้องนุช

2.  ทำวาระBAR  focus  group  นิสิต

3.  พิมพ์ชื่อ  อีเมล focus  group  นิสิต

4.  ทำ  Slide  focus  group  นิสิต

5.  อ่านรายงานประชุมกรรมการ3D  ให้น้องไหม

6.  อ่านรายงานการติดตามผลกระทบนิสิต  ให้น้องนุช

61

15มค53

1.  พิมพ์ภาระงาน  ปีงปม.53  ไตรมาสที่  1

2.  ประชุมศูนย์ฯ

3.  ไปซื้ออาหารว่างโครงการ focus  group  นิสิต  ณ  บิ๊กซี

4.  ทำรายงานการดำเนินงานเชิงรุกของศูนย์ฯ

62

16มค53

จัด  focus  group  ความต้องการจำเป็นของนิสิต

63

18มค53

1.  ประชุมสรุปมอบหมายงานจากกิจกรรม focus  group  นิสิต

2.  ทำบันทึกข้อความรายงาน  focus  group  นิสิต  เสนอ  ผอ.

3.  ไปร่วมพิธี  สมเด็จนเรศวร  ณ  ศาลากลางใหม่

64

19มค53

1.  เตรียมข้อมูลแผน3D  เพื่อเข้าร่วมชี้แจงกรรมการบริหารฯ

2.  ทำ  Slide  ประชุมติดตามต่อยอดQAนิสิต  (20มค53)

3.  เข้าชี้แจ้งแผน3D  กรรมการบริหารฯ

4.  ทำบันทึกถึงอธิการบดี  ให้แต่งตั้ง  ผอ.  ศูนย์ฯที่หมดวาระรักษาการ

5.  อ่านรายงานประชุมศูนย์ฯ  ให้น้องนุช

6.  ทำวาระ3D  ส่งกรรมการสภาฯ

65

20มค53

1.  เป็นประธานประชุมเตรียมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต  มมส

2.  เสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต  มมส  ให้อธิการฯอนุมัติ

3.  เข้าเล่มวาระประชุมกรรมการเยี่ยมเยือน

4.  อ่านวาระประชุมกรรมการเยี่ยมเยือน  เพื่อเตรียมประชุมพรุ่งนี้

5.  พิมพ์อีเมลนิสิตที่เข้าร่วมประชุมเตรียมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต  มมส

6.  ตรวจทานรายงานประชุมเตรียมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต  มมส

66

21มค53

1.  เป็นเลขาฯที่ประชุมกรรมการเยี่ยมเยือน

2.  สรุปมติย่อประชุมกรรมการเยี่ยมเยือน

3.  เริ่มสรุปรายงานความต้องการจำเป็นของนิสิต

67

22มค53

1.  สรุปรายงานความต้องการจำเป็นของนิสิต  (ต่อ)

2.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

68

25มค53

1.  อ่าน/ท่านถอดเทป  focus  group  นิสิต  กลุ่ม  1  ให้ไหม

2.  สรุปรายงานความต้องการจำเป็นของนิสิต  (ต่อ)

3.  อ่าน/ท่านถอดเทป  focus  group  นิสิต  กลุ่ม  2  ให้น้องนุช

4.  อ่านโครงการสำรวจสมรรถนะ  ให้น้องหนึ่ง

5.  อ่านรายงานประชุมเยี่ยมเยือน  ให้น้องไหม

69

26มค53

1.  ส่งเมลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต  มมส  ให้นิสิต

2.  อ่านรายงานติดตามผลกระทบนิสิต  ให้น้องนุช  ก่อนเข้าเล่มสวยงาน

3.  อ่าน/ทานรายงานความต้องการจำเป็นของนิสิต 

4.  ถ่ายเอกสาร-เข้าเล่มเสนอรองฯ

70

27มค53

1.  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  มอ.

2.  เย็บเล่มรายงานความต้องการจำเป็นของนิสิต  ให้น้องนุช

3.  อ่าน/ทานรายงานประชุมศูนย์ฯให้นุช

4.  โทรประสานกรรมการเยี่ยมเยือนQA

5.  ทำเอกสารรายงานการดำเนินงานศูนย์ฯเสนอที่ประชุมผู้บริหารสนับสนุน  (2กพ53)

71

28มค53

1.  แก้ไขและพริ้นต้นฉบับรายงานสำรวจความต้องการจำเป็นนิสิต  เข้าโรงพิมพ์

2.  ทำบันทึกข้อความ

      -  ส่งเล่มรายงานสำรวจความต้องการจำเป็นนิสิต 

      -  ส่งรายงานผลการดำเนินงานเชิงรุกของศูนย์ฯ

3.  ทำต้นฉบับเอกสารQAนิสิต  ให้คณะวิทยการสารสนเทศ  (เป็นวิทยากร)

72

29มค53

ไปราชการประชุมเครือข่ายประกันอีสานตอนบน  ณ  มข.

73

1กพ53

1.  ทำรายงานไปราชการประชุมเครือข่ายประกันอีสานตอนบน  ณ  มข.

2.  ทำรายงานเบิกเงินไปราชการประชุมเครือข่ายประกันอีสานตอนบน  ณ  มข.

3.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

4.  ทำบันทึกขอเยี่ยมเยือนคณะการบัญชี/  คณะศึกษาศาสตร์

5.  ทำต้นฉบับเอกสารQAนิสิต  ให้คณะแพทยฯ  และคณะเทคโนฯ  (เป็นวิทยากร)

74

2กพ53

1.  ทำวาระประชุมย่อกรรมการQA  (23กพ53)  ให้น้องไหม

2.  ทำ  Slide  QAนิสิต  (วิทยากร)

3.  ประชุมผู้บริหารสนับสนุนฯ

75

3กพ53

1.  กรอบผลดำเนินงานศูนย์ฯในระบบบริหารยุทธศาสตร์

2.  ส่งเมลถึงนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการไปเขื่อนอุบลรัตน์

3.  ศึกษาเอกสาร  CHE  QA

76

4-5กพ53

ไปราชการ  กทม  ประชุมเตรียมUKM17

77

8กพ53

1.  ทำรายงานไปราชการ  เคลียร์เงินยืม

2.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

3.  ไปขึ้นเงินเช็ค  ในเมือง  ธ.กรุงไทย

4.  ปรับ  slide  วิทยากร  QAนิสิต

78

9กพ53

1.  ซ้อมบรรยายวิทยากร  QAนิสิต

2.  พิมพ์เมลชี้แจงรายงานการเข้าร่วมประชุมเตรียมUKM17

3.  อ่าน  ร่าง  โครงการอบรมเขียนSAR  ให้น้องไหม

4.  พิมพ์คำบรรยายQAนิสิต  พรุ่งนี้

79

10กพ53

วิทยากร QAนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ

80

11กพ53

1.  วิทยากร QAนิสิตคณะเทคโนโลยี

2.  เยี่ยมเยือนQAคณะมนุษยฯ

81

12กพ53

1.  ทำรายงานQAศูนย์ฯรอบ  8  เดือน  ส่งน้องไหม

2.  ส่งเอกสารBAR  QAนิสิตให้คณะเทคโน/คณะสารสนเทศ

3.  ประชุมกรรมการตัดสินรางวัลTQF

82

14กพ53

วิทยากร QAนิสิตคณะแพทยฯ

83

15กพ53

1.  Write  รูปQAนิสิตคณะแพทยฯ  ให้น้องเต้ลงเว็บฯ

2.  ทำบันทึกขอใช้รถบัสคณะแพทฯ

3.  ทำวาระประชุมย่อโครงการจูงมือฯ  ให้น้องหนึ่ง

4.  เยี่ยมเยือนQAคณะศึกษาศาสตร์

84

16กพ53

1.  ทำข้อสังเกตการตัดสินผลTQF  ของ  ผศ.ดร.สุบรรณ

2.  ทำคู่มือไขข้อข้องใจ  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์  ประกอบวาระประชุมกรรมQA

3.  เยี่ยมเยือนQAคณะการบัญชี

85

17กพ53

1.  อ่านโครงการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน  กองกลาง  ให้ผึ้ง  เลขาฯรองฯ

2.  พิมพ์ภาระงานประกอบการขึ้นเงินเดือน

3.  อ่านวาระกรรมการโครงการจูงมือชวนกันไปหาเพื่อน

4.  ประชุมตัดสินผลรางวัล  TQF

86

18กพ53

1.  อ่านวาระการประชุมกรรมการประกันคุณภาพ  ให้น้องไหม

2.  ทำสไลด์ประชุมกรรมการโครงการจูงมือชวนกันไปหาเพื่อน

3.  ประชุมกรรมการโครงการจูงมือชวนกันไปหาเพื่อน

87

19กพ53

1.  เข้าศึกษาระบบ  CHE  QA  เพื่อเตรียมเป็นวิทยากร

2.  ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มวาระการประชุมกรรมการประกันคุณภาพ 

88

22กพ53

1.  เข้าเล่มวาระการประชุมกรรมการประกันคุณภาพ  (ต่อ)

2.  สร้างข้อมูลในระบบ  CHE  QA

89

23กพ53

1.  ออกเยี่ยมเยือนวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

2.  ประชุมกรรมการประกันคุณภาพ

90

24กพ53

1.  อ่านรายงานประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์  ให้น้องนุช

2.  ออกเยี่ยมเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.  ตรวจทานคำสั่งไปราชการนิสิต  โครงการจัดทำคู่มือQAนิสิต

91

25กพ53

1.  ทำรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการจัดทำคู่มือQAนิสิต

2.  ทำข้อมูลภาระงานตามยุทธศาสตร์  มมส  ส่งน้องนุช

92

26กพ53

1.  ทำวาระส่งเข้าประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

2.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

3.  ทำรายการเพื่อเตรียมงานโครงการจัดทำคู่มือQAนิสิต

93

2มีค53

1.  โทรศัพท์ติดต่อนิสิตโครงการจัดทำคู่มือQAนิสิต

2.  สรุปข้อมูลการดำเนินงานประกันฯปีการศึกษา  52  ส่งให้พี่เอ๋  กองแผน

3.  ทำ  ร่าง  คู่มือประกันคุณภาพองค์กรนิสิต  กรณี  มมส

94

3มีค53

1.  ทำบันทึกขอเข้าเยี่ยมเยือนคณะพยาบาลฯ,  เภสัช

2.  อ่านรายงานการประชุมกรรมการประกัน  ให้น้องไหม

3.  ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม  ร่าง  คู่มือประกันคุณภาพองค์กรนิสิต  กรณี  มมส

4.  ทำกรอบประเด็น  ลปรร  โครงการจูงมือฯ  ให้น้องหนึ่ง

5.  บันทึกปฏิทินการทำงานลงระบบ  EDS

95

4มีค53

1.  อ่านรายงานการประชุมกรรมการประกัน  ให้น้องไหม  หลังปรับแก้

2.  ทำสไลด์บรรยายโครงการจัดทำคู่มือQAนิสิต

3.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

96

5มีค53

1.  เข้าฟังการบรรยาย  TQF  ณ  คณะสถาปัตยฯ

97

6-7มีค5

1.  ทำ  OT  เตรียมโครงการจัดทำคู่มือQAนิสิต

98

8-9มีค53

1.  ไปราชการโครงการจัดทำคู่มือQAนิสิต  เขื่อนอุบลรัตน์

99

10มีค53

1.  จัดอบรม  KM  ณ  คณะพยาบาลฯ

100

11มีค53

ลา

101

12มีค53

1.  ประชุม  กพร.

2.  ลงข้อมูลการดำเนินงานประกัน  รอบ  8  เดือน  คณะวิชา

3.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

102

13-14มีค53

ไปลาวใต้

103

15มีค53

1.  ลงข้อมูลการดำเนินงานประกัน  รอบ  8  เดือน  คณะวิชา  (ต่อ)

2.  พิมพ์บันทึกขอหารือรองฯเกี่ยวกับโครงสร้างใหม่ศูนย์ฯ

3.  เขียนสคริปประกาศผลรางวัล  TQF  ให้น้องหนึ่ง

4.  ให้คำปรึกษาการประกันคุณภาพแก่น้องเต้อร์  กองอาคารฯ

104

16มีค53

1.  วิทยากรQAนิสิต  คณะสถาปัตยฯ

105

17มีค53

1.  ลงข้อมูลการดำเนินงานประกัน  รอบ  8  เดือน  คณะวิชา  (ต่อ)

2.  สรุปรายงานQAเพื่อเสนอที่ประชุมKMผู้บริหาร

106

18มีค53

1.  ทำกราฟผลดำเนินงานQA  รอบ  8  เดือน  คณะวิชา

2.  ประชุมศูนย์ฯร่วมกับท่านรองฯ

107

19มีค53

1.  สรุปข้อมูลการดำเนินงานประกัน  รอบ  8  เดือน  คณะวิชา                  ส่งกองแผนงาน

2.  เขียนจุลสารQA  ให้น้องเต้  รวบรวม

3.  ติดตาม  รวบรวมข้อมูล  สมศ.  รอบ  3

108

22มีค53

1.  เตรียมข้อมูลร่วมประชุมKMผู้บริหาร

2.  ร่วมประชุมKMผู้บริหาร

3.  ทำบันทึกถึงคณะมนุษยฯ  เพื่อขอสำเนาSARโครงการอบรม

109

23มีค53

1.  ทำบันทึกเชิญ  ฝน  บัณฑิตวิทยาลัย  มา  ลปรร  ประสบการณ์การเขียนSAR

2.  พิมพ์สรุป  SWOT  โครงการจัดทำคู่มือนิสิต

3.  ไปเยี่ยมน้องไหม  ผ่าตัด  ณ  รพ.มค.

110

24มีค53

1.  จูงมือชวนไปหาเพื่อน  ณ  ศูนย์หนังสือ

2.  จูงมือชวนไปหาเพื่อน  ณ  โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ

111

25มีค53

1.  เตรียมสไลด์บรรยายSAR  วันที่  20-21เมย53

2.  ให้คำปรึกษา  CHE  QA  แก่ส.วลัยรุกเวช

112

26มีค53

ไปส่งน้องไหม  ณ  จ.ยโสธร  กลับไปพักฝื้นหลังผ่าตัด

113

29มีค53

1.  ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง  แรงจูงใจทำงาน  ณ  มรภ.มค

114

30มีค53

1.  จูงมือชวนไปหาเพื่อน  ณ  กองทะเบียน

2.  จูงมือชวนไปหาเพื่อน  ณ  คณะพยาบาล/เภสัช

115

31มีค53-

2เมย53

สัมมนาผู้บริหารประจำปีงบประมาณ  53

116

5เมย53

วิทยากรAIC  โครงการเพิ่มผลผลิตการเลี้ยงโคนม

117

7เมย53

1.  จูงมือชวนไปหาเพื่อน  ณ  ส.วิทยบริการ

2.  จูงมือชวนไปหาเพื่อน  ณ  พิพิธภัณฑ์

118

8เมย53

1.  ทำรายงานผลคำรับรอง53ศูนย์ฯ  ส่งน้องหนึ่ง

2.  เตรียมสไลด์บรรยายSAR  วันที่  20-21เมย53  (ต่อ)

3.  ถ่ายเอกสารโครงการ SAR  วันที่  20-21เมย53

119

12เมย53

เตรียมสไลด์บรรยายSAR  วันที่  20-21เมย53  (ต่อ)

 

 

1.  เตรียมสไลด์บรรยายSAR  วันที่  20-21เมย53  (ต่อ)

2.  ซ้อมนำเสนอ

3.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

4.  ทำรายงานQAประชุมKMผู้บริหาร

120

20-21เมย53

วิทยากรอบรมเขียน  SAR

121

22เมย53

ลา

122

25เมย53

เคลียร์เอกสารโครงการอบรมเขียน  SAR

123

26เมย53

เตรียมสไลด์และวิทยากรบรรยายSAR  ให้คณะวิทยาการสารสนเทศ

124

27เมย53

1.  เตรียมข้อมูลเข้าชี้แจงกรรมการบริหารวาระค่าตอบแทนกรรมการประเมิน

2.  อ่าน  นโยบาย3D  เพื่อร่วมระดมสมองกับสำนักศึกษาทั่วไป

3.  ร่วมประชุม  นโยบาย3D  เพื่อร่วมระดมสมองกับสำนักศึกษาทั่วไป

125

28เมย53

1.  ปรับวาระประชุมกรรมการQA   ให้น้องไหม

2.  ติดตามความเคลื่อนไหว  สมศ.  รอบ  3

3.  อ่านเอกสาร  ร่าง  มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์   สมศ.  รอบ  3

126

29เมย53

1.  ทำบันทึกถึงอธิการฯ  เรื่องขอกำหนดวันประเมินระดับสถาบัน

2.  ทำแบบสำรวจการดำเนินงานเพื่อเตรียม  สมศ.  รอบ  3

3.  เตรียมสไลด์บรรยายQAนิสิตคณะพยาบาลฯ

4.  อ่านรายงานประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์  ให้น้องนุช

127

30เมย53

1.  ทำแบบสำรวจการดำเนินงานเพื่อเตรียม  สมศ.  รอบ  3  (ต่อ)

2.  ทำ  ร่างรูปแบบ  รายงานผลการประเมินคณะหน่วยงาน  รอบ52

3.  ประชุมศูนย์ฯประจำสัปดาห์

128

3พค53

ทำ  ร่างรูปแบบ  รายงานผลการประเมินคณะหน่วยงาน  รอบ52  (ต่อ)

129

4พค53

1.  อ่านสรุปโครงการอบรมเขียนSAR  ให้น้องไหม

2.  ทำบันทึกขอสำรวจการดำเนินงานเพื่อเตรียม  สมศ.  รอบ  3

3.  ทำบันทึกถึงอธิการฯ  เรื่องขอกำหนดวันประเมินระดับสถาบัน                (อีกรอบ)

130

6พค53

จูงมือชวนไปหาเพื่อน  ณ  ส.วิจัยรุกขเวช  อ.นาดูน

131

7พค53

1.  เข้าเล่มนโยบาย3ดี  จำนวน  50  แจกหน่วยงานภายใน

2.  บรรยายQAนิสิตคณะพยาบาลฯ

132

10-12พค53

วิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน  คณะมนุษยฯ

133

14พค53

1.  อ่านสรุปเยี่ยมเยือนQAคณะพยาบาล  ให้น้องหนึ่ง

2.  ทำรายงานQAเสนอที่ประชุมKMผู้บริหาร

3.  ทำคำสั่งกรรมการจัดทำSARระดับสถาบัน

134

17พค53

1.  เลือกกรรมการประเมินระดับสถาบัน/หาประวัติ

2.  อ่านรายงานเยี่ยมเยือน  ให้น้องไหม

135

18พค53

1.  ทำตารางวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพ  เพื่อขอข้อมูลSAR

2.  ทำบันทึก/แนบเอกสารส่งขอข้อมูลตัวบ่งชี้SAR52

3.  ทำบันทึกขอให้ยืนยันข้อมูลSARสถาบัน  ส่วนที่  1  สภาพปัจจุบัน

4.  ประชุมKMผู้บริหาร

136

19พค53

1.  ทำบันทึกประชุมKMผู้บริหารเสนอรองฯให้รับทราบ

2.  อ่านวาระประชุมกรรมการQA  ให้น้องไหม

3.  ทำวาระแจ้งกรรมการบริหาร  เรื่อง  กำหนดการประเมินสถาบัน

4.  สรุปโดยย่อโครงการเยี่ยมเยือนQAและจูงมือชวนกันไปหาเพื่อน         ให้น้องไหมลงวาระ

137

20พค53

ลา

139

21พค53

1.  เตรียมข้อมูลประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติหน้าที่กองเลขาผู้ประเมิน

2.  เป็นประธานประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติหน้าที่กองเลขาผู้ประเมิน

3.  อ่านแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของศูนย์ฯ  ให้น้องนุช

4.  ส่งแบบขอ  common  data  ให้คณะ

140

24พค53

1.  ทำเอกสารวาระประชุมกรรมการQA

2.  วิทยากรบรรยายQA  กองคลังและพัสดุ

141

25พค53

1.  อ่านวาระQA/เตรียมข้อมูล

2.  เป็นเลขาประชุมกรรมการQA

142

26พค53

1.  หาข้อมูลผลประเมินคณะสถาปัตฯ  ส่งให้พี่อ้อย

2.  ติดต่อกรรมการประเมินให้โครงการใบลาน

3.  ทำบันทึกขอข้อมูล  ตัวบ่งชี้  7.6  จากพี่หวี  กองแผนฯ

4.  ทำSARศูนย์ฯ  ส่งให้น้องไหม

143

27พค53

1.  ทำSARศูนย์ฯ  ส่งให้น้องไหม  (ต่อ)

2.  ประชุมกรรมการQAร่วมกับสำนักศึกษาทั่วไป

3.  ศึกษาระบบ  CHE  QA

144

31พค53

1.  ทำSARศูนย์ฯ  ส่งให้น้องไหม  (ต่อ)

2.  พิมพ์ภาระงานประจำวัน

3.  ทำรายงานQAตามประเด็นยุทธศาสตร์  เตรียมเสนอกรรมการกำกับฯ

4.  ตรวจทานรายชื่อกรรมการประเมิน  เพื่อเสนอแต่งตั้ง  ให้น้องไหม

5.  อ่านรายงานการประชุมกรรมการQA  ให้น้องไหม

6.  อ่าน  ร่างSARศูนย์ฯ  ให้น้องไหม

145

1มิย53

1.  ปรับแก้ทำรายงานQAตามประเด็นยุทธศาสตร์

2.  จัดเอกสารประกอบรายงาน  กพร52  ตัวใหญ่

3.  สร้างข้อมูลใน  CHE  QA 

146

2มิย53

1.  ทำสไลด์บรรยาย  CHE  QA

2.  ตรวจทานรายชื่อกรรมการประเมิน  เพื่อเสนอแต่งตั้ง  ให้น้องไหม

147

3มิย53

1.  ประชุมรายงานQAต่อคณะกรรมการกำกับฯ

2.  ทำสไลด์บรรยาย  CHE  QA

148

4มิย53

1.  ทำตารางมอบหมายหน้าที่เพื่อการติดตามข้อมูลตัวบ่งชี้จากหน่วยงาน

2.  ทำสไลด์บรรยาย  CHE  QA  (ต่อ)

3.  ออกข้อสอบพนักงาน  ให้  ผอ.

149

7มิย53

1.  ซ้อมบรรยาย  CHE  QA

2.  ประชุมเตรียมรับประเมิน  กพร52

3.  ทำสไลด์บรรยายQAให้คณาจารย์  คณะศิลปศาสตรฯ  มรภ.รอ.

4.  อ่านSARศูนย์ฯ  ให้น้องไหม

150

8มิย53

1.  ซ้อมบรรยาย  CHE  QA

2.  วิทยากรบรรยาย  CHE  QA  หลักสูตรประธานผู้ประเมิน

151

9มิย53

วิทยากรบรรยายQAให้คณาจารย์  คณะศิลปศาสตรฯ  มรภ.รอ.

152

10มิย53

วิทยากรบรรยาย  CHE  QA  คณะศึกษาศาสตร์

153

11มิย53

1.  ทำรายงานQAเสนอที่ประชุมKMผู้บริหาร

2.  ทำบันทึกเชิญประชุมกรรมการะQA

3.  ทำข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนศูนย์ต่างจังหวัด

154

14มิย53

1.  ทำเอกสารใบงานอบรมประกันQA คณะสิ่งแวดล้อม

2.  หารูปกิจกรรมที่เกี่ยวกับนโยบาย  3D

3.  อ่านสรุปเยี่ยมเยือนQAให้น้องไหม

155

15มิย53

1.  จัดเอกสารประกอบSARศูนย์ฯ

2.  ทำสไลด์บรรยาย  CHE  QA

156

16มิย53

1.  รับประเมิน  กพร52ศูนย์ฯ

2.  ทำคำบรรยาย  CHE  QA

157

17มิย53

1.  ทำบันทึกเชิญประชุมกรรมการQA  รร.สาธิต  เพิ่มเติม

2.  ออกข้อสอบอบรม  CHE  QA

3.  ทำแบบ  ALR  โครงการอบรม  CHE  QA

158

18มิย53

1.  ทำกำหนดการ  COP  ให้พี่อ้ม  กองบริการฯ

2.  จัดเอกสารSARศูนย์ฯ

3.  บันทึกปฏิทินการทำงานลงระบบ  EDS

159

21มิย53

1.  รับประเมินSARศูนย์ฯ

2.  ประชุมOT  แนวทางการทำSAR  สถาบัน

160

22มิย53

1.  หารือเรื่องทำSAR  สถาบัน  กับ  ผอ.

2.  ประสานอธิการฯนัดประชุมเพื่อรับรองSARสถาบัน

3.  ทำบันทึกให้อธิการฯลงนามเชิญประชุม

4.  ตรวจข้อสอบพนักงานคณะท่องเที่ยว  ให้  ผอ.

5.  ทำบันทึกชี้แจงการรับประเมิน  กพร52  ตัวใหญ่  ส่งกองแผน

6.  ทำเรื่องแจ้งเพื่อทราบกรรมการบริหาร  กำหนดประเมินสถาบัน

7.  อ่านสรุปการสำรวจ  EQA-MSU  รอบ  3  ให้น้องนุช

161

23มิย53

วิทยากรบรรยาย  CHE  QA

162

24มิย53

ลา

163

25มิย53

เริ่มทำ  SAR52  สถาบัน

164

26-27มิย53

OTทำ  SAR52  สถาบัน

165

28มิย53

วิทยากร  COP  ให้บัณฑิตวิทยาลัย

166

29มิย53

ทำ  SAR52  สถาบัน  (ต่อ)

167

30มิย53

วิทยากร  COP  ให้กองบริการการศึกษา

168

1กค53

ทำ  SAR52  สถาบัน  (ต่อ)

169

2กค53

1.  เตรียมประชุมพิจารณาSARสถาบัน

2.  โทรประสานหน่วยงานเลื่อนเวลาประชุม

3.  ประชุมพิจารณาSARสถาบัน

170

5กค53

แก้ไขข้อมูลSARสถาบัน  ตามมติที่ประชุม

171

6กค53

1.  ตรวจทานSARสถาบัน

2.  ชี้แจงกรรมการบริหาร  วาระตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

172

7กค53

1.  นำSARสถาบัน  ไปเข้าเล่ม

2.  วาระประชุมกรรมการQA

3.  ทำรายงานQAเสนอที่ประชุมKMผู้บริหาร

4.  ประชุมกรรมการQA

5.  ทำวาระตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  เสนอสภาฯ

173

8กค53

1.  ทำเอกสารบรรยายให้นิสิตศึกษาทั่วไป

2.  จัดทำประเด็นสำคัญจากการประเมินกรรมการQA

174

9กค53

ผช.วิทยากร  อ.จิตเจริญ  สร้างCOPบัณฑิตศึกทั่วประเทศ

175

12กค53

1.  ตรวจสอบ  CHE  QA  ให้น้องเต้

2.  ทำหมายเลขเอกสารหลักฐานติดแฟ้มสถาบัน

176

13กค53

1.  ทำประเด็นหารือเตรียมรับประเมินสถาบัน

2.  อ่านรายงานผลประเมิน52ของคณะวิชา

3.  ประชุมศูนย์ฯเตรียมรับประเมินสถาบัน

177

14กค53

1.  คีย์ผลประเมินคณะ/หน่วยงาน

2.  ทำบันทึกแจ้งมติประชุมกรรมการQA

178

15กค53

วิทยากรให้นิสิตศึกษาทั่วไป  มมส

179

16กค53

จัดเอกสารหลักฐานSARสถาบัน

180

19กค53

1.  อ่านSARสถาบัน

2.  ทำวาระกรรมการบริหาร  เรื่อง  ผลประเมินคณะหน่วยงาน

3.  ทำแบบรายงานผลหน่วยงาน/บันทึกนำส่ง

181

20กค53

1.  ทำบันทึกแจ้งตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/ขอพบ  ผอ.กองวิจัย

2.  เตรียมรูปเล่มรายงานผลประเมินคณะ

3.  เตรียมห้องประชุม  2

4.  ไปรับกรรมการประเมินสนามบินขอนแก่น

5.  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประเมินสถาบัน

182

21-22กค53

รับการประเมินระดับสถาบัน52

182

23กค53

ไปราชการรับฟังการชี้แจงแนวทางการประกัน53  สกอ  ณ  กทม

183

28-29กค53

ผู้ประเมินคุณภาพภายใน  มจท.  จ.อุบล

184

2สค53

1.  อ่านรายงานประชุมกรรมการQA  ให้น้องไหม

2.  ปรับคำสั่งกรรมการQA  ให้น้องไหม

3.  เคลียร์เงินไปราชการ/โครงการประเมินสถาบัน

4.  ทำสรุปถอดบทเรียนการเข้าร่วมรับฟัง  IQA53  ของ  สกอ.

5.  ทำประวัติตัวเองส่งให้  ผอ.

6.  อ่านคู่มือ53  สกอ.

185

3สค53

1.  อ่านคู่มือ53  สกอ.  (ต่อ)

2.  เตรียมเข้าชี้แจงวาระกรรมการบริหาร

3.  ร่วมชี้แจงวาระกรรมการบริหาร

4.  ร่วมประชุมการจัดทำงบ53

5.  ตรวจรายชื่อกรรมการQA  ให้น้องไหม

186

4สค53

ทำเล่มสรุปผลประเมินสถาบัน/คณะ  เพื่อกรรมการบริหาร

187

5สค53

1.  ทำปฏิทินการประชุมประจำเดือน  กรรมการประกัน

2.  ชี้แจงการดำเนินงานQAต่อกรรมการกำกับสภา

3.  ทำเล่มสรุปผลประเมินสถาบัน/คณะ  เพื่อกรรมการบริหาร  (ต่อ)

188

6สค53

1.  รับฟังสรุปผลกรรมการกำกับสภา

2.  ทำเล่มสรุปผลประเมินสถาบัน/คณะ  เพื่อกรรมการบริหาร  (ต่อ)

189

9-13สค53

ไปดูงาน/สัมมนา  มก./ปูนซีเมนต์ไทย

190

15-17สค53

ผู้ประเมินภายใน52  ม.อีสาน  จ.ขอนแก่น

191

18สค53

1.  ทำข้อมูลรายงานประจำปี52ศูนย์ฯ  ให้น้องนุช

2.  ทำการวิเคราะห์ผลประเมินสถาบัน กับ หน่วยงาน  เพื่อทำร่างคำสั่งกรรมการจัดทำแผนพัฒนา

192

19สค53

1.  ทำ  ร่าง  คำสั่งกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระดับสถาบัน

2.  ศึกษาข้อมูล/เตรียมข้อมูลประกัน  สำนักงานอธิการบดี 

193

20-21สค53

สัมมนาว่างกรอบประกัน  สำนักงานอธิการบดี 

194

23สค53

1.  ดูการกำหนดเป้าหมายระดับสถาบัน53  ให้น้องไหม

2.  อ่านรายงานประชุมกรรมการประกัน  ให้น้องไหม

3.  ทำบันทึกให้หน่วยงานทำแผนพัฒนาจากผลประเมิน52  และออกแบบฟอร์มรูปเล่ม

195

24สค53

1.  เตรียมข้อมูลชี้แจงกรรมการสภา

2.  ทำรายงานสถานการณ์ดำเนินงาน  ตัวบ่งชี้  9.1  เสนอ  ผอ.

196

25-27สค53

ไปราชการร่วมประชุมสภาฯ

197

30สค53

1.  สรุปข้อเสนอแนะจากสภาฯแจ้งบุคลากรศูนย์ฯ

2.  ทำบันทึกให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประกันระดับหน่วยงาน

3.  พิมพ์ภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

 

1.  พิมพ์ภาระงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  (ต่อ)

2.  ทำบันทึกเรียนเชิญอธิการฯเป็นประธานประชุม  15กย  53

3.  ทำบันทึกเชิญประชุมกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระดับสถาบัน52

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    โห..นี่หละครับ บุคลากรที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นกำลังใจให้พี่แจ๊คต่อไป จะนำไปเป็นตัวอย่างในการทำงานครับ

You must be logged in to post a comment.