0

บทบาทและหน้าที่ของนิสิตโครงการสหกิจศึกษา

บทบาทและหน้าที่ของนิสิตโครงการสหกิจศึกษา

1.  ต้องผ่านการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและการฝึกอบรมตามที่โครงการสหกิจศึกษากำหนด

2.  ให้ความสนใจและติดตามข่าวสารการจัดหางานตลอดจนประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสหกิจศึกษา

3.  ต้องใฝ่รู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

4.  ต้องมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

5.  ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยหรือข้อบังคับของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งสถานประกอบการทุกกรณี

6.  ให้ข่าวสารการปฏิบัติงานของตนเองกับโครงการสหกิจศึกษาตลอดเวลาและหากมีปัญหาต้องรีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสหกิจศึกษาทันที

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.