0

ปัญหาที่พบในการดำเนินการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2554 สนามสอบสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

การดำเนินการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2555  วันที่ 24-27 ธันวาคม 2554 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนามสอบโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด   ได้พบปัญหาที่เกี่ยวกับ ผู้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ และนิสิตช่วยงาน ขึ้น ทั้งนี้จึงขอแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและแนวทางแก้ไขพร้อมกันนี้ สำหรับผู้เข้าสอบ  จะพบเหตุการณ์ ผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจำตัว หากเป็นวันเสาร์ และวันทำการ ผู้เข้าสอบสามารถไปขอคัดสำเนาบัตรประชาชนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ แต่ต้องมาก่อนเวลาที่กำหนด  ผู้เข้าสอบมาสายเกิน 30 นาที ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสนามสอบ  ผู้เข้าสอบไม่ทราบห้องสอบเนื่องจาก ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้  จึงให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบในฐานข้อมูลสมัครสอบ  กรรมการคุมสอบ บางท่านไม่ได้เข้ารับฟังคำช้แจงแนวปฏิบัติในการคุมสอบ ดังนั้นก่อนสอบหัวหน้าสนามสอบได้ชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุมสอบและสรุปเหตุการณ์ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นก่อนรับข้อสอบแต่ละวิชา หากกรรมการคุมสอบมารับฟังคำชี้แจงสรุปไม่ทันก่อนรับข้อสอบก็ให้รัฟังคำชี้แจงเป็นการส่วนตัว มีกรรมการคุมสอบบางท่านไม่ตรวจสอบการเซ็นชื่อผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ  จึงได้กำชับให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และสำหรับสนามสอบเสนอแนะในครั้งต่อไปให้ปรับจุดที่บกพร่องจุดละ 50 บาท  สำหรับนิสิตช่วยงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ทำให้การทำงานล่าช้า ผิดพลาดบ้าง จึงเสนอแนะให้รับสมัครนิสิตที่อยู่ปี 1 หรือ 2 ทำงานร่วมกับรุ่นพี่ ปี 3 และ 4 ที่มีประสบการณ์แล้ว และคละชาย-หญิง เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งความแข็งแรงและความละเอียด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาที่พบในคร้ั้งจะไม่เกิดอีกในครั้งหน้าต่อไป สำหรับสนามสอบสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด และสนามสอบต่างๆ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.