0

ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556

ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2556  ได้กำหนดไว้  8  ยุทธศาสตร์ 

1  รายการ  คือ

1)      ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม

2)      ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ

3)      ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

4)      ยุทธศาสตร์การศึกษา  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพชีวิต  และความเท่าเทียมกันในสังคม

5)      ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6)      ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

7)      ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

8)      ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

และ  รายการค่าดำเนินการภาครัฐ

การจัดทำคำของบประมาณในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในกำกับทุกแห่ง  จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1,  4  และ  6  ทั้งนี้ ตามปฏิทินงบประมาณฯ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556  และเอกสารงบประมาณ  จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในราวปลายเดือนพฤษภาคม  2555

พวงพิศ   อุดมนพวงศ์

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.