0

การตรวจสอบภายใน คือ อะไร ???

การตรวจสอบภายใน คือ อะไร ???

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นธรรม

 งานตรวจสอบภายในให้อะไรแก่องค์กร ???

          เสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารต่อการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กรว่า…..ผู้บริหารสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันกาล

ใคร คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่องานตรวจสอบภายใน ???

          ผู้บริหารระดับสูง : เป็นผู้กำหนดทิศทางงานตรวจสอบภายในขององค์กร รวมทั้งให้การสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน ในด้านต่าง ๆ

          บุคลากรทุกคนขององค์กร : งานตรวจสอบภายในจะเกิดคุณค่าต่อองค์กรก็ต่อเมื่อบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ให้การยอมรับและให้ความร่วมมือในข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ

          ผู้ตรวจสอบภายใน : จำเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 บรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน คือ อะไร ???

          ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กำหนด

ดังนั้น ด้วยเหตุผลและความจำเป็นข้างต้น  สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคุณค่า

ให้แก่องค์กร สมดังสโลแกนที่ว่า  “ปรึกษาได้  เข้าใจงาน” นั่นเอง

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.