3

เกษียณอายุ…คุณจะได้รับอะไรบ้าง ???

สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ในทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ จะได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ซึ่งจะแยกอธิบายได้ใน 2 กรณี  สำหรับ ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.  และข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.  ดังนี้…

 ก. ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเลือกรับบำนาญรายเดือน

คือ ผู้ที่ยังไม่ต้องการตัดขาดจากระบบราชการยังมีความประสงค์จะเป็นข้าราชการบำนาญ และรัฐยังต้องอุดหนุนจุนเจือในด้านสวัสดิการต่าง ๆ อยู่ต่อไป อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร สำหรับผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับก็คือ …

           1.  เงินก้อนจาก กบข. ประกอบด้วย เงินชดเชย เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบและเงินจากผลประโยชน์ตอบแทน  เงินส่วนนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกที่ทาง กบข. จัดให้  ซึ่งสมาชิก    ผู้ทีจะเกษียณอายุสามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งยอดของ กบข. ที่แจ้งมาให้รับทราบในทุกสิ้นปี  พร้อมกับหลักฐานเพื่อการลดหย่อนภาษีประจำปีของสมาชิกแต่ละคน

          2. เงินบำนาญรายเดือน  โดยคำนวณจากการนำเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แล้วนำมาคูณด้วยอายุราชการ  หารด้วย 50 แต่จะต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน         สุดท้าย    ยกตัวอย่างเช่น

          ถ้ามีเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเท่ากับ  30,000 บาท  และมีอายุราชการ 35 ปี จะคำนวณได้ดังนี้.-

                             = 30,000 x 35/50

                             = 21,000

แต่เงินบำนาญที่จะได้รับต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือน และอายุราชการต้องไม่เกิน 35 ปี

          3.      เงินบำเหน็จดำรงชีพ ผู้ที่เกษียณอายุจะได้รับ 15 เท่า ของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท  โดยจะแบ่งจ่าย 2 ครั้ง  ในครั้งแรกไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อปลดเกษียณ และครั้งที่ 2 เมื่อมีอายุครบ 65 ปี จะจ่ายในส่วนที่เหลือ คือ 200,000 บาท

                   จากกรณีตามตัวอย่างข้างต้น ผู้ที่เกษียณอายุจะได้รับ 15 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน คือ 21,000 บาท เป็นเงิน 315,000 บาท  โดยจะจ่ายให้เมื่อปลดเกษียณ 200,000 บาท และเมื่อมีอายุครบ 65 ปี จะจ่ายให้อีก 115,000 บาท

         4.      เงินบำเหน็จตกทอด เมื่อผู้รับบำนาญถึงแก่กรรมก็จะได้รับเงินบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทอีก 30 เท่า ของบำนาญรายเดือน

                   จากกรณีตามตัวอย่างข้างต้น ทายาทจะได้รับเงิน 315,000 บาท  คำนวณได้เท่าใดก็ได้รับไปตามจำนวนทั้งหมดโดยจะไม่มีการแบ่งจ่าย ซึ่งทายาทที่จะได้รับนั้นจะต้องเป็นทายาทที่ผู้ถึงแก่ความตายได้แสดงเจตนาไว้เท่านั้น

 ข. ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเลือกรับบำเหน็จ

คือ ผู้ที่ต้องการเงินก้อนไปในคราวเดียว ผลประโยชน์ที่จะได้รับ คือ…

          1.      เงินก้อนจาก กบข. ประกอบด้วย เงินสะสม เงินสมทบและเงินจากผลประโยชน์ตอบแทน เงินส่วนนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกที่ทาง กบข. จัดให้  ซึ่งสมาชิกผู้ที่จะเกษียณอายุสามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งยอดของ กบข. ที่แจ้งมาให้รับทราบในทุกสิ้นปี  พร้อมกับหลักฐานเพื่อการลดหย่อนภาษีประจำปีของสมาชิกแต่ละคน

          2.      เงินบำเหน็จ  คำนวณจากการนำเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แล้วนำมาคูณด้วยอายุราชการ เช่น เงินเดือนเดือนสุดท้ายเท่ากับ 30,000 บาท  และมีอายุราชการ 35 ปี    จะคำนวณได้เท่ากับ 30,000 x 35  = 1,050,000 บาท

 ค. ข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

สามารถคิดคำนวณผลประโยชน์ที่จะได้รับ คือ…

          1.      บำนาญ  ให้นำเงินเดือน ๆ สุดท้าย คูณด้วยอายุราชการ และหารด้วย 50  ตัวอย่างเช่น เงินเดือน 36,020 บาท  อายุราชการ 35 ปี  สามารถนำมาคำนวณได้เท่าใดก็รับไปตามจำนวนทั้งหมดนอกจากนี้ผู้ที่เลือกรับบำนาญจะได้รับบำเหน็จดำรงชีพ และเงินบำเหน็จตกทอด เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. คือ บำนาญที่จะได้รับเท่ากับ 25,214 บาท

         2.    บำเหน็จ  ให้นำเงินเดือน ๆ สุดท้าย คูณด้วยอายุราชการ ตัวอย่างเช่น เงินเดือน 36,020 บาท  อายุราชการ 35 ปี เงินบำเหน็จที่จะได้รับ คือ 1,260,700 บาท โดยคำนวณได้เท่าใดก็รับไปทั้งหมดเลย

 ข้อสำคัญที่ควรคำนึง :  ผู้ที่เกษียณอายุจะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินก้อนดังกล่าวให้มาก เพราะเหตุที่ว่า เมื่อบุตรหลานทราบว่าท่านจะได้รับเงินก้อนโต และหากมีเรื่องเดือดร้อนต่าง ๆ ก็จะมาหาให้ท่านได้ช่วยเหลือ  ซึ่งหากท่านเมตตาให้หยิบยืมไปบรรเทาความเดือดร้อน และเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ บ่อย ๆ ครั้ง  เงินก้อนโตที่ได้รับจากทางราชการก็ย่อมจะหมดไปในชั่วขณะหนึ่ง และคราวนี้ บุตรหลาน ที่เคยไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนท่านก็จะหายหน้าไป  เงินที่หยิบยืมไปก็ไม่ได้รับคืน  ความเดือดร้อนย่อมจะมาเยือนท่านในยามแก่ชราได้ ดังนั้น ควรไตร่ตรองและคิดให้รอบคอบถี่ถ้วนด้วย……..

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ข้อมูลละเอียดมากครับ ผมเองก็สนใจในเงิน ๆ ทอง ๆ อยู่แล้ว เช่นเคยครับเสียดายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ ผมจึงเร่งเก็บเงินออมโดยวิธีอื่นครับ แต่มหาวิทยาลัยของเราก็มีวิธีการที่จะช่วยเหลือทุกท่านเพื่อเป็นสวัสดิการที่ดี ยังไงก็ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

 2. Final พูดว่า:

  ^__^ ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆ

 3. SOMJAI.N พูดว่า:

  ขอบคุณครับ

You must be logged in to post a comment.