1

การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน…..

          รัฐบาลได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ที่มีเป็นจำนวนมาก ได้รับความเดือดร้อนหลังจากที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว  ไม่ว่าในด้านการครองชีพ ที่อยู่อาศัย และสวัสดิภาพต่าง ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้รับบำนาญ  รวมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกทางหนึ่ง

          กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จึงได้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ กล่าวคือ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับผู้รับบำนาญที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 สำหรับผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.)  รวมทั้งออกกฎกระทรวงอีก 2 ฉบับ เพื่อนำไปเป็นหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเงื่อนไขในการนำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน

          ตามกฎหมายกำหนดว่า จะจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด จำนวน 30 เท่าของบำนาญรายเดือน ให้แก่ทายาทเมื่อผู้รับบำนาญเสียชีวิต  โดยแบ่งเงินดังกล่าวให้ผู้รับบำนาญนำมาใช้ก่อนจำนวน 15 เท่าของเงินบำนาญเมื่อตอนออกจากราชการ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  ส่วนที่เกินจะไปขอรับได้อีกครั้งเมื่อมีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ แต่รวมกันจะต้องไม่เกิน 400,000 บาท  เงินส่วนนี้เรียกว่า เงินบำเหน็จดำรงชีพ และเงินส่วนที่เหลืออีก 15 เท่า จะเป็นเงินบำเหน็จตกทอดที่เหลือไว้ให้กับทายาท  และวงเงินที่เหลือ 15 เท่านี้ ข้าราชการบำนาญสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะเรียกว่า บำเหน็จค้ำประกัน

          ผู้รับบำเหน็จตกทอดสามารถยื่นคำร้องขอรับรองสิทธิ เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการขอกู้เงินกับสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน จำนวน 13 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ  ได้ที่หน่วยงานที่เคยรับราชการในพื้นที่ที่พักอาศัยหรือใกล้เคียงได้

          นับได้ว่าเป็นโครงการที่ดีและช่วยเหลือข้าราชการบำนาญให้ได้มีสวัสดิภาพที่ดีอีกโครงการหนึ่ง……..หวังว่าคงจะเป็นที่พอใจของข้าราชการบำนาญไม่มากก็น้อยล่ะครับ !!!

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    ขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูลดีดีครับ เสียดายจังที่ไม่ได้เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…แต่ก็จะตั้งใจทำงานครับ ขอขิบพระคุณมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทำงานนะครับ

You must be logged in to post a comment.