0

ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา

ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา

 

การจัดประชุมสัมมนาเป็นกระบวนการของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม   โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง    สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ทุกขั้นตอน    ซึ่งการดำเนินการการจัดประชุมสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

  1. การเตรียมการก่อนการประชุมสัมมนา
  2. การดำเนินการระหว่างการประชุมสัมมนา
  3. การดำเนินการหลังการประชุมสัมมนา

ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา

ขั้นที่  1

การเตรียมการก่อน

การสัมมนา

ขั้นที่  2

การดำเนินการระหว่าง

การสัมมนา

ขั้นที่  3

การดำเนินการหลัง

การสัมมนา

 

1.  สำรวจประเด็นปัญหา

2.  ตั้งคณะกรรมการกลาง

3.  เขียนโครงการสัมมนา

4.  ดำเนินงานเตรียมการสัมมนา

 

 

1.  ลงทะเบียน

2.   เปิดการสัมมนา

3.  จัดประชุมกลุ่มใหญ่

4.  จัดประชุมกลุ่มย่อย

5.  จัดประชุมรวม

6.  ปิดการสัมมนา

 

1.  วิเคราะห์ผลการศึกษา

2.  รายงานผู้บังคับบัญชา

3.  รายงานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

4.  ดำเนินงานงบประมาณ

5.  ติดตามผลและวิเคราะห์

 

 

 

 


Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.