0

AAR mini_UKM#7 by jack_qamsu (6/09/11)

เจ้าภาพ  mini_UKM#8  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นัด  BAR  before  action  review  เพื่อเตรียมการในการจัดครั้งที่  8  ในวันศุกร์ที่  8  กันยายน  2554  เวลา  13.00  น.  ณ  ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชั้น  6  ห้อง  2  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

สำหรับวาระ  เรื่องสืบเนื่อง  ใคร่ขอทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดงาน  “เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  หรือ  mini_UKM#7  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จะเข้าประชุมดังกล่าว  ใคร่ขอรายงานปัญหาอุปสรรคจากการถอดบทเรียน AAR  ดังนี้

 ปัจจัยภายใน

              1.  กิจกรรมมือใหม่และมือเก่า  ผู้ที่เข้าร่วมเปลี่ยนใจเปลี่ยนห้อง  จากที่ได้แจ้งความจำนงมา  ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ  อาทิ  ขนาดห้อง  วัสดุอุปกรณ์

              2.  ผู้เข้าร่วมจากสมาชิกเครือข่ายไม่ส่งเรื่องเล่า  ตามแบบบันทึกเรื่องเล่ามาให้ทางผู้จัด  และหลายคนไม่ได้ซักซ้อม  หรือ  เล่าแล้วไม่เห็น  how  to  แนวปฏิบัติ  

              3.  ผู้เข้าร่วมบางท่านแจ้งความจำนงค์ว่า  ขอมาสังเกตการณ์  หรือ  เป็นผู้ติดตาม  ทำให้กิจกรรมกลุ่มเกิดช่องว่างของประสบการณ์แต่ละหัวปลา 

              4.  จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของการสำรวจตัวเองของผู้เข้าร่วม  ก่อนเริ่มกิจกรรม  (BAR)  56  คน  พบประเด็นที่น่าสนใจและน่านำพิจารณาเพื่อการพัฒนากระบวนการของเครือข่าย  เช่น 

                     4.1  61.54%  ไม่ได้เข้าร่วม  mini_UKM#6  มาก่อน 

                     4.2  32.61%  ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลย

                     4.3  6.52%  ได้เข้าร่วมประชุมในการเตรียมของมหาวิทยาลัยก่อนมาเข้าร่วม

                     4.4  33.33%  ไม่มีประสบการณ์ที่ดี  และไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานอุดมศึกษา

ปัจจัยภายนอกที่เหนือการควบคุม

              1.  สภาวะอาการที่แปรปรวน  (ฝนตกผิดฤดู)  อากาศเย็น  ซึ่งผู้เข้าร่วมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน 

              2.  จังหวัดมหาสารคามไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  ทำให้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจผู้เข้าร่วมจากสมาชิกเครือข่ายได้มากนัก

กิจกรรมต่อยอดจาก  mini_UKM#7  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       1.  ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  ของมหาวิทยาลัย  และร่วมกันถอดบทเรียนจากการจัด   mini_UKM#7 

       2.  รวมเล่ม  เรื่องเล่า  เผยแพร่

       3.  ติดตามผลกระทบจากการเข้าร่วมของบุคลากร  มมส  ที่ได้เข้าร่วมในครั้งนั้น

       4.  ขออนุมัติงบ  55  เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างคณะ  หรือ  FKM  (faculty  of  knowledge  management)  ซึ่งจะมีกิจกรรม  การบริหารเครือข่ายคล้ายๆกับ  mini_UKM  หรือ  UKM  เพียงแต่จะเป็นระดับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน      

ข้อเสนอแนะในการจัด  mini_UKM#8  ครั้งต่อไป  

1.  สิ่งที่สำคัญคือ  กระบวนการค้นหาคุณกิจที่ตรงกับหัวปลา  และต้องมีทักษะในการเล่าเรื่อง  story  telling  ที่แสดงให้เห็นแนวปฏิบัติ  how  to

2.  ผู้ที่จะเข้าร่วมต้องจัดประเภทให้ดี  เช่น  คุณกิจตัวจริง  ผู้สังเกตการณ์  ผู้สนใจ  ผู้ติดตาม  ผู้ถูกสั่งมา  เพื่อการจัดการแลกเปลี่ยนในกลุ่ม  ไม่ให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะเสียบรรยากาศ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.