3

เทคนิคการตรวจสอบหลักสูตร

เทคนิคการตรวจสอบหลักสูตร

            1.  ตรวจสอบหัวข้อว่าครบตาม  TQF  หรือไม่  โดยตรวจทั้งในหน้าสารบัญ  และในเนื้อหาหลักสูตร 

            2.  ตรวจหลักสูตรว่า  มีเล่มหลักสูตรและเล่มขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรส่งมาด้วยหรือไม่

            3.  หากเป็นหลักสูตรปรับปรุง  ต้องมีตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุงใหม่พร้อมสาระการปรับปรุง  ในเอกสารแนบสุดท้ายด้วย 

            4.  ตรวจสอบรายวิชา  ได้แก่  รหัสวิชา  ชื่อวิชาภาษาไทย  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวนหน่วยกิตและจำนวนชั่วโมงเรียนในวงเล็บ  ว่าตรงกันในทุกแห่งที่ระบุหรือไม่  (ในข้อ  3.1.3  รายวิชาข้อ  3.1.5  คำอธิบายรายวิชา  และสาระการปรับปรุง (ถ้าเป็นหลักสูตรปรับปรุง))

            5.  ตรวจสอบความสอดคล้องของหัวข้อและรายละเอียด  TQF 

            6.  ตรวจสอบคำผิด  การฉีกคำ

            7.  ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารแนบและการเรียงลำดับให้ถูกต้อง  โดยจะต่างกันในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

            8.  แนบเอกสารตัวอย่าง  (ตัวอย่างหัวข้อที่มักพบข้อผิดพลาดอยู่ใน  Folder  ตัวอย่างแนบพร้อมผลการตรวจสอบหลักสูตร)

            9.  การตรวจหลักสูตรจะตรวจ  2  รอบ  รอบที่  1  ตรวจโดยละเอียด  พร้อมสรุปผลการตรวจสอบ  และแนบเอกสารตัวอย่าง  (พร้อมตัวอย่างหลักการและเหตุผล)  อย่างชัดเจน  รอบที่  2 

ให้ตรวจหลักสูตรโดยตรวจเช็คประเด็นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในรอบที่  1  ว่าคณะได้แก้ไขครบทุกประเด็นหรือไม่  ในรอบที่  2  นี้ให้คณะส่งหลักการและเหตุผล  (พร้อมไฟล์หลักการและเหตุผล) มาด้วย  เพื่อบรรจุลงในวาระการประชุม

 เอกสารเพิ่มเติม

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. Atthadech.k พูดว่า:

  ขอเพิ่มการคิดหน่วยกิต (ชั่วโมง)

  การคิดหน่วยกิต
  ทฤษฎี 1 หน่วยกิต = บรรยาย 1 ชม.
  ค้นคว้า 2 ชม.
  ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต = ฝึกทดลอง 2 ชม.
  ค้นคว้า 1 ชม.

  ตัวอย่าง
  หน่วยกิต(บรรยาย-ฝึกทดลอง-ค้นคว้า)
  3(3-0-6)

 2. jokermio พูดว่า:

  เรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตร กรุณาทางอาจารย์ตรวจสอบอย่าให้ซ้ำกับหลักสูตรอื่นๆด้วยนะครับ
  โปรดระบุรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 5 ท่าน ในกรณี มีสาขาวิชาเดียว และระบุอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาเอกละ 3 ท่าน ในกรณีในหลักสูตร 1 เล่ม มีหลายวิชาเอก หรือ หลายแขนงวิชา ขอให้แสดงข้อมูลให้สอดคล้องและเรียงลำดับตามชื่อหัวข้อ โดยเรียงลำดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปหาคุณวุฒิต่ำสุด ดังนี้ (ภาระงานสอนให้ระบุตามจริง)

 3. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  รายละเอียดยิบจริง ๆ ต้องขอบคุณงานหลักสูตร กองทะเบียนฯ ที่ทำงานเข้มแข็งมากครับ

You must be logged in to post a comment.