1

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยในฐานะปัจเจกบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. มุ่งนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทของอุดมศึกษาและสภาพแวด ล้อมที่เป็นจริงในสังคม

๒. มุ่งสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจที่ได้ตั้งไว้

๓. นำเสนอความคิดเห็นโดยสุจริตในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้ง และพร้อมยอมรับและสนับสนุนต่อมติของที่ประชุม โดยต้องให้การยอมรับความเห็นที่แตกต่าง จากผู้ร่วมงาน และยอมรับคำวิจารณ์ จากผู้อื่นได้

๔. เข้าใจบทบาทของสภามหาวิทยาลัยว่ามีหน้าที่กำกับ มิใช่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย

๕. มุ่งสนับสนุนความแข็งแกร่ง ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพของอธิการบดี ในขณะเดียวกันก็มีความกระตือรือล้นในการติดตามตรวจสอบ วิพากษ์ และวิจารณ์ถึงนโยบายการบริหารอย่างตรงไปตรงมา

๖. พร้อมสื่อสารกับอธิการบดี เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อขัดแย้งที่มีต่อทิศทางของการบริหาร เพื่อให้อธิการบดีรับทราบแต่เนิ่นๆ

๗. ปกป้องความเป็นอิสระในเชิงการบริหาร และเสรีภาพทางวิชาการอย่างเต็มที่

๘. ทุ่มความภักดีให้กับมหาวิทยาลัยโดยองค์รวม มิใช่ดำเนินกิจเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

๙. ในขณะเดียวกัน ก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ประเทศชาติ และรัฐธรรมนูญ

๑๐. มีส่วนในการส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีงามให้กับมหาวิทยาลัย และตัวสภามหาวิทยาลัยเอง

๑๑. ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ว่าอำนาจนั้นอยู่ที่องค์คณะ มิใช่ที่ตัวกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านใดท่านหนึ่ง

๑๒. ตระหนักว่าผู้มีสิทธิพูดในนามของสภามหาวิทยาลัยคือนายกสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ที่มีสิทธิพูด ในนามของ มหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี

๑๓. ต้องมุ่งมั่นให้เกิดความโปร่งใส และความเชื่อถือได้ ทั้งระหว่างคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา หน่วยงานรัฐ ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป

๑๔. ต้องไม่มีการเรียกร้องให้เกิดการดำเนินการในลักษณะของการละเมิดนโยบาย และกฎหมายที่ว่าด้วยสภามหาวิทยาลัย

ต้องยืนหยัดในมาตรฐานระดับสูงของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตลอดจน ไม่ปล่อยให้เกิดภาวะผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหมู่กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ที่มา http://thaifacultysenate.com/Regent_Board.aspx

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. nitisith.pd พูดว่า:

    เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ สภามหาวิทยาลัยเป็นสภาสูงสุดอันทรงเกียรติของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อธิการบดี) ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

You must be logged in to post a comment.