0

แนวทางการดำเนินงานแห่งความสำเร็จจากผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2553

ตามที่ มหาวิทยาลัยและคณะวิชารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 และได้รับผลประเมินเบื้องต้นแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากแนวทางการดำเนินงานแห่งความสำเร็จที่แตกต่าง และคล้ายคลึงกันของแต่ละคณะวิชา ดังนั้น ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้รวบรวมแนวทางการดำเนินงานแห่งความสำเร็จ จากผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2553 เพื่อรวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2553 ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงได้ส่งแนวทางการดำเนินงานแห่งความสำเร็จ จากผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2553 ไปยังทุกคณะภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งคณะสามารถนำแนวทางการดำเนินงานแห่งความสำเร็จดังกล่าว มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2554 มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้”

แนวทางการดำเนินงานแห่งความสำเร็จจากผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2553

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.