3

การประสานงาน

การประสานงาน คือการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์ และบุคลากรต่างองค์กรโดยมุ่งให้องค์องรมีพลังสามารถขับเคลื่อนให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกและสามารถแสดงออกซึ่งความเป็นนักประสานงานที่ดี คุณลักษณะการเป็นนักประสานที่ดีจึงถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจำเป็นที่ควรอยู่ในตัวบุคคลในองค์กร ฉะนั้น การมีเครือข่ายการประสานงานที่ดี จึงทำให้เกิดประโยชน์ เช่น

1. ช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

2. ประหยัดทรัพยากรในการบริหารงานทุกประเภท โดยเฉพาะเวลาในการทำงาน

3. ช่วยลดข้อข้อแย้งในการทำงาน การำทงานซ้ำซ้อน ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ

4. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพในการประสานงาน ควรมีดังนี้

- ต้องมีการกำหนดหน้าที่การงานของแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน

-มีระบบติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย เป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการประสานงาน

- ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกัน แรงจูงใจ  ขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เป็นสำคัญ

- มีการประชุมร่วมกัน กำหนดแนวการทำงาน ประสานงานร่วมกัน ควบคู่กับการฝึกอบรม

- เพิ่มคุณค่าของผู้ทำหน้าที่ประสานงานโดยการมอบอำนาจการตัดสินใจในบางระดับให้ผู้ทำหน้าที่

เทคนิคการประสานที่ดี

1. รู้เข้ารู้เรา พยายามผูกมิตร และให้การช่วยเลหือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

2. รู้จักขอความร่วมมือและรู้จัดให้ความร่วมมือ

3. งดเวเนการนินทาว่าร้ายผู้อื่น ให้การสรรเสริญและให้คำชมเชยเมื่อได้พบหรือรับทราบการทำความดี

4. เคารพในอำนาจหน้าที่ของกันและกัน งดเว้นการปัดความรับผิดชอบ หรือโยนความผิดให้ผู้อื่น

5. เข้าใจปัญหา และให้คำแนะนำที่ดี

6. ยินดีรับฟังคำติชม จากผู้อื่น

7. พยายามทำงานให้เสร็จทันตามเวลา

8. ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน

9. รับทราบปัญหา อุปสรรค์ จุดอ่อน จุดแข็ง ของหน่วยงานที่ต้องประสานงาน

10. สร้างความคุ้นเคยกับหน่วยงานอื่น มีการร่วมประชุมหารือ หาข้อกำหนดให้เป็นที่ยอมรับรถะหว่างกัน อาจจะจัดให้เป็นการประชุมสังสรคค์หรือสันนาการร่วมกัน

11. เมื่อมีข้อผิดพลายให้รีบค้นหาสาเหตุและช่วยกันแก้ไข

12. วางระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรับรู้ร่วมกัน

 

 

 

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  หลักการทั้งหลายเขียนไว้มากมาย ขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูล แต่ที่สำคัญคือ “ใจ” ขอให้บำรุงใจกันให้มากนะครับหากบำรุงดีแล้วจะได้ “ใจ” ทั้งใจเขาและใจเรา

 2. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

  “ใจเรา″ เป็นของเรา “ใจเขา″ เป็นของเขา ประสานใจเราใจเขาร่วมกันทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก่อน ประโยชน์ส่วนตน ก่อเกิดความสุข ความสำเร็จของการทำงานร่วมกัน

 3. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  เท่าที่สังเกตพฤติกรรมแล้ว ผมพบว่า ผู้มีประสบการณ์ทั้งหลาย จะมองโลกได้กว้าง ได้ลึก และสามารถถ่ายทอดเทคนิคดีดีได้อย่างหลากหลาย น้อง ๆ มาใหม่ถึงจะเก่งหรือมีประสบการณ์เพียงใด คงต้องมาร่วมแลกเปลี่ยนว่า..มีจุดเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

You must be logged in to post a comment.