0

รายงานสรุปโครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างคณะวิชา ครั้งที่ 2/2555

“กลุยุทธ์การขับเคลื่อนการพั​ฒนาสู่สถาบันเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ”

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การจัดการความรู้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความจำเป็น เพราะการจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามารถสรรสร้างนวัตกรรมได้เร็วและมีประสิทธิภาพดี ซึ่งความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร องค์กรที่เห็นความสำคัญของความรู้จะสร้างความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ยากต่อการเลียนแบบและสามารถนำมาใช้ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน การสร้าง เก็บรักษา และยกระดับความรู้จะช่วยให้องค์กรมีความสำเร็จมากขึ้น ซึ่งการจัดการความรู้จะเป็นกิจกรรมที่นำความรู้ไปใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถเผชิญกับความท้าทายของสภาพแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ และดำรงซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น กลยุทธ์การดำเนินงานการจัดการความรู้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้เรียนรู้ ซึ่งแต่ละคณะวิชามีกลยุทธ์การดำเนินงานการจัดการความรู้ที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ จากผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้  มีหลายคณะวิชาที่ไม่สามารถดำเนินการได้บรรลุผลตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด  ถึง 13 คณะวิชา (ร้อยละ 65)  ของจำนวนคณะวิชาทั้งหมด (20 คณะวิชา)

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554 ประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับสถาบัน และระดับคณะวิชา  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 7.2 ของทุกคณะวิชา ในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ” ขึ้น  เพื่อมุ่งหวังว่าผลจากการดำเนินโครงการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้  ผู้ปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 7.2 จากทุกคณะวิชาจะสามารถนำความรู้วิธีการและเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลกับบุคลากรในหน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างคณะวิชามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2 หรือ MSU_FKM : 2 ในหัวข้อเรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ระดับคณะวิชา ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากคณะที่มีผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2553 ในการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ในระดับดีมาก (คะแนน 5.00 ) และเป็นคณะที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (คะแนน) สูงที่สุดในกลุ่ม อีกทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในปีการศึกษา 2554 ของแต่ละคณะ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์พร้อมๆ กัน ทั้งในระดับสถาบัน และระดับคณะวิชา

ท้ายที่สุด คุณประโยชน์ในการจัดการความรู้ โดยกระบวนการอย่างเป็นระบบ จะนำมาให้เกิดประโยชน์ในแวดวงวิชาการอย่างมีคุณภาพในภาพรวมของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

รายงานสรุปโครงการ MSU_FKM2/2555

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.