0

การปรับค่าน้ำหนักการตีพิมพ์บทความวิจัย (ตัวบ่งชี้ ๓-๕) ล่าสุด ของ สมศ

มีข่าวดีที่จะขอแจ้งให้กับคณะวิชา และมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (๑๑ พค ๕๕) ได้รับอีเมล์แจ้งข่าวจาก ดร.กฤติมา ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของ สมศ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พค ๕๕  โดย ดร.กฤติมา ได้แจ้งว่า  ในส่วนหัวข้อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับอุดมศึกษา   ซึ่งเป็นการบรรยายตัวบ่งชี้และเกณฑ์   โดย ดร.ฉันทวิทย์  รศ.ปิยะชาติ  ศ.ดร.อุทุมพร  มี รศ.ดำรงค์  เป็นผู้ดำเนินการ  ประเด็นการเปลี่ยนแปลง คือ  ค่าน้ำหนักการตีพิมพ์วารสารที่อยู่ใน scimagoir  ไม่มีการกำหนดค่าน้ำหนักตาม Quartile แล้ว  หากพบว่า บทความตีพิมพ์วารสารในฐานข้อมูล  scimagoir   จะให้มีค่าน้ำหนักเป็น ๑    ซึ่งประเด็นนี้ได้รับความเห็นชอบผ่านบอร์ดแล้ว  และจะเผยแพร่เร็วๆนี้

ซึ่ง ดร.กฤติมา ได้แจ้งว่า คณะกรรมการฯจะได้ดำเนินการพิจารณาและปรับผลคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้ ๓-๕ ของคณะวิชา และมหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ผลประเมินหลายคณะวิชา จะมีคะแนนประเมินอยู่ในระดับระดับดีมาก และจากประเด็นนี้ ทางคณะกรรมการประเมินฯ จึงแจ้งว่า อาจจะทำให้การแจ้งผลการประเมินที่เป็นรูปเล่มกลับมาให้มหาวิทยาลัยล่าช้าออกไปอีก เพราะต้องทำการปรับคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ออกมาใหม่

ดังนั้น ประเด็นนี้จึงเป็นข่าวดีสำหรับหลายมหาวิทยาลัย และฝากไว้สำหรับคณะวิชา และส่วนงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันรับทราบ และเตรียมการรองรับฯ  รวมทั้งประเด็นนี้จะมีผลกับการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการประเมินประกันคุณภาพภายใน 54 ของมหาวิทยาลัย และทุกคณะวิชา  และการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕    สำหรับประกาศที่ สมศ เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร มหาวิทยยาลัยจะรีบติดตามและรีบแจ้งให้กับคณะวิชา และทุกหน่วยงาน ได้ทราบอีก

(ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ตนเองพลาดการเข้าร่วมประชุมฯที่สำคัญอย่างยิ่งนี้ได้ เนื่องจากติดราชการต้องไปนำเสนอบทความวิจัยที่มาเลเซีย  และก็ต้องขอขอบพระคุณ ดร. กฤติมา เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ข้อมูลและความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง)

ขอบคุณคะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.