3

การ rotate งานและตำแหน่งสำคัญอย่างไร ???

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (Development Tools) การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน จากกระแสการปฎิรูประบบราชการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท้าท้ายต่อองค์กร คือ การพัฒนาทุนทางบุคคลากรในองค์กร เป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ และเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและเห็นกันได้ทั่วทั้งองค์กร แนวคิดในการพัฒนาบุคคลากรเป็นเรื่องที่พูดถึงกันบ่อยมาก ความต้องการของหัวหน้างาน ต่างมีความต้องการที่ตรงกันนั่นคือการให้พนักงานที่ตนดูแลรับผิดชอบ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เขียนขอนำเสนอเครื่องมือสำหรับการเตรียมความพร้อมของสมาชิกในกลุ่มงานและหรือฝ่ายต่างๆ ได้แก่ การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะการทำงานที่หลากหลายให้กับผู้ปฎิบัติงาน

JOB ROTATION “การหมุนเวียนงาน” หมายถึง การสับเปลี่ยน หมุนนเวียนให้บุคคลากรปฎิบัติงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

“การหมุนเวียนงาน” เป็นเครื่องมือที่เน้นการเพิ่มมูลค่างาน (Job Value) ให้กับผู้ปฎิบัติงาน พนักงานทำให้งานมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่การเปลี่ยนงานมากกว่าการเปลี่ยนตำแหน่ง ทั้งนี้ตำแหน่งของงานและผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับยังคงเหมือนเดิม

“การหมุนเวียนงาน” เป็นเครื่องมือการจัดการความรู้อย่างหนึ่ง ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติ พนักงานต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้สู่การปฎิบัติระหว่างกัน

“การหมุนเวียนงาน” มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อพัฒนาให้บุคคลากรมีความรู้ที่กว้างขวางในงานที่หลากหลาย ดังนั้นการนำการหมุนเวียนงานมาใช้ มีข้อที่ต้องคำนึงถึงในการนำมาสู่การปฎิบัติ คือ การสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาถึงลักษณะงานใหม่ที่ต้องการให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน รวมถึงช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการหมุนเวียนงาน ทั้งนี้ยังจะต้องรวมไปถึงการช่วยให้ผู้ปฎิบัติ พนักงานได้เตรียมตัวในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองก่อนที่จะรับผิดชอบงานใหม่ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นรับรู้ถึงเป้าหมายหรือความมุ่งหวังที่เป็นรูปธรรมก่อนการนำสู่การปฎิบัติงานจริง

ที่มา  :  http://ome.mnre.go.th นางสาวธนิกา ฉัตรกุล ณ อยุธยา  (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ได้ยินเรื่องนี้มานาน ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ช่วยมาแลกเปลี่ยนด้วยนะครับ

 2. anugul พูดว่า:

  จากประสบการณ์ตรงที่ถูก rotate ทั้งงานและตำแหน่งที่ผ่านมา ซึ่งเดิมพี่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขานุการคณะ แล้วถูกมอบหมายให้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ซึ่งมีบริบทที่ต่างกันและเหมือนกันอยู่บ้าง รวมระยะเวลาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 6 ปีกว่าแล้ว พี่คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราได้เรียนรู้งานและคน ใหม่ ๆ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นด้วย ในทางตรงกันข้าม หากบุคคลผู้นั้นถูก rotate ไปในที่
  อาจจะมีปัญหา อุปสรรค มาก ๆ จนบุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับที่แห่งใหม่ได้ แทนที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่หลากหลาย อาจจะเป็นการทำร้ายบุคคลนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้ ก็ขอร่วมแลกเปลี่ยน
  ในหัวข้อนี้พอสังเขปนะคะ

 3. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  แสดงว่ามีทั้งจุดดีและจุดเสีย แต่ภาพรวมแล้วจุดดีน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับ คุณแม่ต๋อย…

You must be logged in to post a comment.