0

ระเบียบงานสารบรรณ

1.ประวัติยอ
พ. ศ. 2496 จัดรางระเบียบงานสารบรรณเปนครั้งแรก โดยมีพลเรือเอกหลวงชลธาร
พฤติไกร เป็นประธานคณะกรรมการ แบงเปน 3 ตอน
ตอนแรก วาด้วยการรับเสนอสง และระบบการเก็บคน ประกาศใชเมื่อ 1 มกราคม 2497
ตอนสอง วาด้วยแบบหนังสือในราชการ และมาตรฐานกระดาษ แบบพิมพ์ ประกาศใชเมื่อ 1 มกราคม 2497
ตอนสาม วาด้วยหลักงานสารบรรณทั่วไป ระบบการเก็บตนแบบดัชนีการออกแบบบัตร
ใหเหมาะสมกับงาน เพื่อหาตัวเลขสถิติ และการเข ียนกราฟ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อ 3 มกราคม 2498
พ.ศ. 2502 ได้มีการปรับปรุงระเบียบงานสารบรรณ พ. ศ.2497 และ พ.ศ.2498
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อ 24 ธันวาคม 2506 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2507

2. ความหมาย
ตามระเบียบขอ 6 งานสารบรรณ หมายถึง “งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทำ
การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืมจนถึงการทำาลาย ”
ในทางปฏิบัติ งานสารบรรณ หมายถึง “การบร ิหารงานเอกสารทั้งปวง ตั้งแต การคิด ราง เขียน อาน
แต่ พิมพ จด ทําสำเนา สงหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ
ทํารหัส เก็บเขาที่ คนหา ติดตาม และทำลาย ทั้งนี้ ตองเปนระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จาย ”

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.