0

ทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

จากการที่เข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4“ทองกวาววิชาการ’55” ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2555 โดยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ช่วงเช้า ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 สิ่งที่ควรคำนึงในการทำวิจัยมี 2 ประเด็น ประกอบด้วย

1) คุณค่าของงานวิจัย พิจารณาจากการอ้างอิงผลงานวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้อย่างกว้างขวาง

2) คุณภาพของงานวิจัยพิจารณาจากความตรงภายใน (Internal validity) และความตรงภายนอก (External validity)ความตรงภายใน หมายถึง งานวิจัยที่ไม่มีตัวแปรเกินหรือตัวแปรแทรกซ้อน ผู้วิจัยต้องกำจัด หรือควบคุมตัวแปรเกินแหล่งที่ทำให้เกิดตัวแปรเกินในงานวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างหรือประชากร เช่น อายุ เพศ ระดับสติปัญญา ความถนัด เชื้อชาติ ฯลฯ วิธีดำเนินการวิจัยหรือวิธีทดลอง เช่น ความผิดพลาดจากวิธีการดำเนินการ คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ และเวลาที่ใช้ทดสอบ ฯลฯ และแหล่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม เช่น มีเสียงรบกวน หรือมีตัวแปรสอดแทรกเข้ามาโดยไม่ทราบมาก่อน ฯลฯ

วิธีการที่ทำให้งานวิจัยเกิดคุณภาพจะต้องมีการออกแบบการวิจัย (Research Design) ซึ่งประกอบด้วย 1) การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Design) 2) การออกแบบเครื่องมือการวิจัย (Instrument Design) และ 3) การวิเคราะห์และสถิติ (Data Analysis and Statistics Design) การออกแบบการวิจัยจึงเป็นการควบคุมตัวแปรเกินและตัวแปรสอดแทรกที่จะเข้ามาในการวิจัย เพื่อให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องอันจะนำไปสู่การวิจัยที่มีคุณค่า และมีคุณภาพต่อไป

 

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.