2

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 2535

การพัสดุหมายความว่า การจัดทําเอง การซ้ือ การจ้าง
การจางที่ ปรึกษา  การจางออกแบบและควบคุมงาน    การแลกเปลี่ยน  การเช่า
การควบคมุ  การจาหน่าย และการดาเนินการื่นอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

พัสดุหมายความว่าวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ าง
ที่กําหนดไว้ในหนั สือ การจําแนกปร ะเ ภทรายจ่ายตามงบปร ะ มาณ
ของสํานกงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จาก
ต่างประเทศ
การซ้ือ หมายความว่า    การซื้อพัสดุทุกชนิดท้ังที่มี การติดต้ัง   ทดลอง  และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไม่ รวมถึงการจัดหาพัสดุ
ในลักษณะการจ้าง

การจ้าง ให้หมายความรวมถึง    การจ้างทําของและ
การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   และการจางเหมาบริการแต่
ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ   การจ้างที่ ปรึกษา  การจางออกแบบและควบควมคุมงาน และ
การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. saichon พูดว่า:

  การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ นอกจากต้องอาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษากับระเบียบและแนวปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เช่น ระเบียบรถราชการ มติครม. หนังสือเวียนต่าง ๆ เป็นต้น และที่สำคัญต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ และต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้านพัสดุจากองค์กรและฐานข้อมูลต่าง ๆ เสมอ

 2. baisri.p พูดว่า:

  ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท

  ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม ที่มีราคาต่อหนวยต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท และ รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์มีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท และ รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสี่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท และรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์ โดยรายจ่ายตามกล่าวถึงดังกล่าว ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายมี่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ด้วย

You must be logged in to post a comment.