1

Attitude toward Secretary’s Responsibility in University: MahaSarakham Province Case Study

บทคัดย่อ

    เจตคติในการปฏิบัติงาน คือ ความคิด ความเชื่อ หรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่มีต่อการเห็นความสำคัญของอาชีพเลขานุการ ซึ่งเป็นแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีต่อการประกอบอาชีพเลขานุการ  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาเจตคติผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยจำแนกทักษะออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้เชิงประเมินค่า (Cognitive Component) ด้านความรู้สึก (Affective Component) และด้านการมุ่งกระทำ (Behavior Intention) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 100 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย มีค่าความเชื่อมั่นเจตคติในการปฏิบัติงานเลขานุการ .9255 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย One-way MANOVA

 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

        1.  เจตคติต่อหน้าที่เลขานุการในมหาวิทยาลัย  กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  อยู่ในระดับมากทั้ง  3  ด้าน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้านความรู้เชิงประเมินค่ามีค่าเฉลี่ยมากเป็นลำดับแรก  ส่วนมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านความรู้สึกมีค่าเฉลี่ยมากเป็นลำดับแรก  และด้านการมุ่งกระทำ  ตามลำดับ  และเมื่อพิจารณา   เจตคติต่อหน้าที่เลขานุการเป็นรายข้อแล้วพบว่า  เจตคติของเลขานุการในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะไม่ลาหยุดงานถ้าไม่จำเป็นจริง  ส่วนเจตคติของเลขานุการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอาชีพเลขานุการทำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสทางสังคม

 

        2.  ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อหน้าที่เลขานุการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างสถาบันต่างกัน  พบว่า  มีเจตคติต่อหน้าที่เลขานุการด้านการความรู้สึก  (Affective  Component)  ด้านการมุ่งกระทำ  (Behavior  Intention)  แตกต่างกัน  และภาพรวมผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีเจตคติต่อหน้าที่เลขานุการสูงกว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

        3.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน  มีเจตคติต่อหน้าที่เลขานุการด้านการความรู้สึก  (Affective  Component)  แตกต่างกัน  และภาพรวมผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่สมรสแล้วจะมีเจตคติต่อหน้าที่เลขานุการสูงกว่าเลขานุการที่มีสถานภาพโสด

 

ข้อเสนอแนะ

1.  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

 

    1.1  เจตคติที่ดีในหน้าที่เลขานุการมีส่วนช่วยวางแผนการทำงานของเลขานุการ  และสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารในกระบวนการตัดสินใจ  ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 

    1.2  เลขานุการมีความภาคภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาตนเอง พัฒนามหาวิทยาลัย และผลสำเร็จของงานได้รับความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

    1.3  เลขานุการควรคำนึงและวิธีการบรรลุเป้าหมายด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    เก่ง และขยัน คุณภาพคับแก้ว ดีใจด้วยนะผึ้ง ขอให้มีงานวิจัยที่ดี ๆ แบบนี้เพื่อการพัฒนาต่อไปนะ

You must be logged in to post a comment.