2

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการเข้าร่วมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา 56

การเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา 2556 ของบุคลากรกองบริการการศึกษาและตัวแทนคณะ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีที่ควรปฏิบัติในการแนะแนวการศึกษา คือ 1. เวลาในการแนะแนวการศึกษาของคณะในภาพรวมบนเวลา ไม่ควรเกิน 7 นาที่ (พร้อมนำเสนอวีดิท้ศน์) มีการแทรกสันทนาการ ให้คำแนะนำที่บูธ 30 นาที 2. การแต่งกายต้องเป็นชุดสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม (รองเท้า หุ้มส้น) หากต้องการนำเสนอสาขาสามารถที่จะแต่งกายที่แสดงออกถึงสาขานั้นๆ ได้ เช่น การสวมเสื้อกราว การแต่งกายชุดศิลปะการแสดง (สุภาพ) 4. รูปแบบการแนะแนวการศึกษา 4.1 นำเสนอวีดิทัศน์ 3-4 นาที พร้อมบรรยายตามเวลาที่กำหนด 4.2 เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่น มีคำถามยอดฮิต ตอบคำถามแบบสอบถาม 4.3 นำเสนอหลักสูตรสาขา (วิชาเอก) ที่เปิดสอน 4.4 นำเสนอจุดเด่นของคณะ หลักสูตร 4.5 นำเสนอค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4.6 นำเสนอความพร้อมของคณะ เช่นห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สื่อ บรรยากาศ สถานที่ 4.7 นำเสนอกิจกรรมในคณะ เช่นการฝึกงาน กีฬาสี กีฬาคณะ 4.8 นำเสนอผลงานของนิสิต รางวัลของคณะ 4.9 นำเสนอแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 4.10 ใช้คำพูดที่สุภาพ 4.11 จัดลำดับคณะ (จับสลาก หรือเหมาะสมตามสถานการณ์) 5. สื่อ แผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะ ดำเนินการจัดส่งให้กองบริการการศึกษา 8,000  แผ่น นอกจากนี้ คณะจัดเตรียมแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปเองด้วย  6.วัสดุอุปกรณ์ สำหรับคณะควรเตรียม ผ้าปูโต๊ะ เชือกฟาง กรรไกร กาว 2หน้า เทปใส คัตเตอร์ ลวด และหุ่นจำลอง 7.การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายเบิกตามระเบียบไปราชการ ทั้งนี้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดพร้อมจัดทำคำสั่งไปราชการเองด้วยค่ะ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดียิ่งหากผู้ร่วมแนะแนวการศึกษาได้ถือปฏิบัติ เดือนกรกฎาคม 55 เดือนแห่งการแนะแนวการศึกษา ก็จะได้เริ่มขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานของเราจะราบรื่นตลอดกรกฎา 55 ค่ะ ขอกำลังใจด้วยนะคะทุกท่าน

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    อยากไปด้วยจังครับ คิดถึงสมัยที่กองทะเบียนฯ กับกองบริการอยู่ด้วยกัน “เอิ่นบักหล่าแน๊เด้อครับ” 555+

  2. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

    เก่งจังเลยค่ะ

You must be logged in to post a comment.