0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างและเพิ่มพลัง KM ในตัวคุณด้วย KV”

โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างคณะวิชามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2554 หรือ MSU_FKM ในหัวข้อเรื่อง “เสริมสร้างและเพิ่มพลัง KM ในตัวคุณด้วย KV “

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงาน หรือการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ นั่นคือ “KM เป็นเครื่องมือ (means) ไม่ใช่เป้าหมาย (end)” หัวใจของการใช้ KM อย่างชาญฉลาดเป็นเรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนจาก “ทำ KM”  เป็น “ใช้ KM” การเปลี่ยนจากการบูชาความรู้เชิงทฤษฎี (explicit knowledge)  เป็นบูชาหรือให้คุณค่าความรู้เชิงปฏิบัติ (tacit knowledge) หรือใช้ความรู้ทั้ง 2 ชนิดนี้ให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และการเปลี่ยนจากหวงความรู้ เป็นแบ่งปันความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง และองค์กร รวมถึงประเทศชาติ ที่ทำให้สามารถบรรลุผลงานที่ไม่ธรรมดา บรรลุการเรียนรู้แบบไม่จบสิ้นจากการทำงาน และบรรลุการเป็นองค์กรเรียนรู้ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการแบ่งปันความรู้

การเสวนาเครือข่ายในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นการให้ความรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องมือ KM หรือการเริ่มใช้ KM ในการทำงาน หรือการนำ KM มาใช้ในองค์กรต้องเริ่มอย่างไร นั่นคือ การมีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการใช้ KM หรือต้องสร้าง KV หรือ Knowledge Vision (เป้าหมาย) หรือหัวปลาที่ปรากฏในโมเดลปลาทูซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ “ไม่ผิดทาง” ก่อนการใช้ KM รวมถึงการทำลายกำแพงความคิดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การดำเนินการจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เสริมสร้างและเพิ่มพลัง KM ในตัวคุณด้วย KV” จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำ KM ไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กร รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน และการศึกษาเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนเสริมให้ “งานได้ผล คนเป็นสุข สนุกกับงาน สร้างสรรค์เพื่อสังคม” น่าจะเป็นแนวทางที่ต้องพัฒนาให้อยู่ในหัวใจของนักพัฒนาทุกทุกค

ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.