1

การบริหารงาน

       ได้อ่าน หมายเหตุ ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   เรื่องจากปก คุยสบาย ๆ กับเลขาธิการ ก.พ. ท่านได้ให้แนวคิด ในการทำงาน เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์ ในการปฎิบัติงาน ต่อสมาชิกชาว blog  ดังนี้

สิ่งที่ท่านอยากให้ทุกคนได้นำไปปฎิบัติ

1. ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นข้าราชการ

2. มุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ

3. มีความสามัคคีในหมู่คณะ เชื่อมโยงกันด้วยกิจกรรมต่าง ๆ

4. มีระเบียบวินัยต่อตนเอง

5. เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

6.  ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มที่

7.  มีความภูมิใจในการเป็นข้าราชการ

8.  รักษาและสืบทอดความมีคุณธรรมและจริยธรรมไว้ให้คนรุ่นใหม่ต่อไป

        ทั้งนี้ ข้าราชการทุกคนต้องยึดเอาหน้าที่เป็นที่ตั้ง ใครทำงานส่วนไหน ก็รับผิดชอบงานให้ดีที่สุด และอยากให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน รักและมีเมตตา มองทุกคนเป็นเพื่อน เป็นกัลยาณมิตร คำว่าเพื่อนในที่นี้ไม่ใช่คนในระดับเดียวกันเท่านั้น ผู้ใหญ่กับเด็ก หัวหน้ากับลูกน้อง คนต่างสำนัก/ศูนย์ เราอยู่ด้วยกัน เราต้องอยู่อย่างมีความสุข ความสุขคือ สภาพแวดล้อม เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ถ้ามีความสุข มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ก็จะมีความสุข งานก็จะดีเอง ไม่อยากเห็นสภาพที่แก่งแย่งชิงดี ทะเลาะกัน

                                                      ที่มา จาก หมายเหตุ ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553 ปีที่ 8 ฉบับที่ 4

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. Phonphirun พูดว่า:

  จากแนวปฏิบัติข้อ 1 ถึง 8 ควรนำมาเป็นแนวปฏิบัติในองค์กรอย่างยิ่ง
  เป้าหมายของการทำงานในองค์กร ก็เพื่อให้องค์กรอยู่รอด ถ้าองค์กรอยู่รอดผู้ปฏิบัติงานก็อยู่รอดและมีรายได้
  คือ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน ฉะนั้นงานจะสำเร็จได้ คนในองค์กรต้องรักองค์กร งานทุกอย่างในองค์กรจะสำเร็จได้ก็ด้วยมีทีมงานที่มีหัวใจและเป้าหมายเดียวกัน เพื่อองค์กรอยู่รอดเราก็อยู่ได้

You must be logged in to post a comment.