0

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานการจัดการความรู้ภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Knowledge Management : KM) ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย ดังคำสั่งที่ 4416 / 2554 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่

1) กำหนดนโยบาย การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และเป้าหมายการบริหารจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2) พิจารณาแผน ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติแผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3) ดำเนินงานตามนโยบาย และแผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4) ถ่ายทอดและสื่อสารแผนการจัดการความรู้ไปสู่บุคลากรในหน่วยงานให้รับทราบร่วมกัน

5) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี

6) ประสานงาน และดำเนินงานตามประเด็นการจัดการความรู้ ที่ได้รับมอบหมาย

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.