2

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานและข้าราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

และพนักงานมหาวิทยาลัย

1.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภททั่วไป

ระดับชำนาญงาน

(1)     มีวุฒิ ปวช.และต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ

(2)     มีวุฒิ ปวท.และต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

(3)     มีวุฒิ ปวส.และต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

(4)     ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งระดับชำนาญงาน

ระดับชำนาญงานพิเศษ

(1)     ต้องดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

(2)     ต้องได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

            ระดับชำนาญการ

(1)     ได้รับวุฒิ ป.ตรี และต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี

(2)     ได้รับวุฒิ ป.โท และต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

(3)     ได้รับวุฒิ ป.เอก และต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(4)     ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งระดับชำนาญการ

ระดับชำนาญการพิเศษ

(1)     ต้องดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

(2)     ต้องได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

(1)     ต้องดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

(2)     ต้องได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

(1)     ต้องดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(2)     ต้องได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

2.ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น มีดังต่อไปนี้

ตำแหน่งประเภททั่วไป

            ระดับชำนาญงาน

(1)     คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่ม

ระดับชำนาญงานพิเศษ

(1)     คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่ม และ

(2)     ผลงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

            ระดับชำนาญการ

(1)     คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่ม และ

(2)     ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานใน

หน้าที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง

            ระดับชำนาญการพิเศษ

(1)     ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงาน

อย่างน้อย 1 เรื่อง

(2)     ผลงานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง

ระดับเชี่ยวชาญ

(1)     ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่นซึ่งแสดงให้เห็นถึง

การพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เรื่อง และ

(2)     งานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

อย่างน้อย 1 เรื่อง

            ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

(1)     ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

การพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เรื่อง และ

(2)     งานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

อย่างน้อย 1 เรื่อง

3.วิธีการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง มี 2 วิธีดังนี้

            (1) วิธีปกติ หมายถึง ผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิธีปกติ

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมาก

(2)วิธีพิเศษ หมายถึง ผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งแตกต่าง

ไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โดยที่ผู้นั้นมิได้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาก่อน หรือการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานกรณีที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ครบตามที่กำหนดไว้

            ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า ผู้ขอต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง และผลงานต้องมีคุณภาพสูงกว่าวิธีปกติ มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4

ใน 5

4.เงื่อนไขของผลงานที่เสนอเพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น มีดังต่อไปนี้

            (1) จะต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม

            (2) ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว

            (3) กรณีที่เป็นผลงานร่วม ต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีคำรับรองจากผู้มีส่วนร่วม

5.เอกสารที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

            ให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นยื่นเอกสารตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านผู้บังคับบัญชา ดังต่อไปนี้

(1)     แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง

(2)     แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

(3)     ผลงานที่เสนอกำหนดตำแหน่ง

6.การแก้ไขผลงาน

            ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีมติให้ปรับปรุงผลงานให้ผู้เสนอปรับปรุงผลงานภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันรับทราบมติยกเว้น กรณีมีเหตุผลจำเป็นอาจขอยายเวลาต่อไปไดอีกไม่เกิน 3 เดือน

            ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต้องเป็นวันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. อรัญญา พูดว่า:

    ขอบคุณมาก ๆ ค่ะสำหรับข้อมูล จะเป็นประโยชน์สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป

  2. Darunee_si พูดว่า:

    ข้อมูลดีมากคะให้ความรู้มากๆๆ

You must be logged in to post a comment.