6

ตัวอย่างการจดบันทึกการประชุม

              ตัวอย่างการจดบันทึกการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม………………………………………

ครั้งที่……../………….

วันที่………..เดือน……………….พ.ศ. ……….

ณ  ………………………………………

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

3. ………………………………………….

ฯลฯ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

 

1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

3. ………………………………………….

ฯลฯ

 

เริ่มประชุมเวลา ………………………………..น.

          ประธาน  ขอเปิดการประชุม

(บันทึกรายละเอียดการกล่าวเปิดการประชุมของประธานในที่ประชุมใครพูดหรือซักถามอะไรให้

บันทึก ไว้ว่าได้พูดอะไรบ้าง ก่อนประธานจะดำเนินการประชุมไปตามวาระ)

 

ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(ถ้าไม่มี ก็บันทึกว่า “ไม่มี”  ถ้ามีให้บันทึกเป็นเรื่องลำดับที่ 1 ,2,3 ตามลำดับ เมื่อแจ้งสิ้นเรื่องหนึ่ง ๆ ให้บันทึกว่า มติ ที่ประชุมรับทราบ ไว้ทุกเรื่อง และไม่ใช่เรื่องในวาระการประชุมครั้งนี้)

 

ระเบียบวาระที่  2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ……../…………

                             ประชุมเมื่อวันที่………เดือน………………………พ.ศ……………

(ถ้ามีรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมอ่านทบทวนรายละเอียดการประชุม และขอมติ

ที่ประชุมเพื่อรับรองหรือสมาชิกจะให้แก้ไขก็ให้บันทึกไว้ถ้าไม่มีรายงานการประชุม ก็ให้บันทึกว่า “ไม่มี”

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ……../…………….

 

 

ระเบียบวาระที่  3         เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

(เป็นเรื่องที่ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว และกลับมาพิจารณาต่อในการประชุมครั้งนี้)

 

 

ระเบียบวาระที่  4         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

(เป็นเรื่องที่ประชุมเสนอหรือประธานเสนอขึ้นมาเพื่อขอความคิดเห็น และขออนุมัติจากที่ประชุม ใครเสนอเรื่องอะไรให้บันทึกชื่อ ผู้เสนอ และผู้แสดงความคิดเห็น พร้อมรายละเอียดความคิดเห็น เป็นราย ๆ ไป เมื่อเสร็จการแสดงความคิดเห็น มีการลงคะแนนขอมติ ก็บันทึกที่ประชุมว่ามีมติอย่างไรไว้ทุกเรื่อง)

 

 

ระเบียบวาระที่  5         เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

                    (ถ้ามีผู้เสนอให้บันทึก เช่นเดียวกันกับ วาระที่  4 ใครเสนออะไรมีมติที่ประชุมว่าอย่างไร)

 

 

เลิกประชุมเวลา…………………….น.

 

 

ลงชื่อ……………………………….ผู้จดรายงานการประชุม

(…………………………….)

ตำแหน่ง………………………….

 

                                                                                             ลงชื่อ…………………………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(…………………………..)

ตำแหน่ง…………………………….

 

 

 

 

 

 

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. chaiwat กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ขอบคุณครับสำหรับรายละเอียด

 2. แตงโมเล็ก_กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ถึงงานที่ทำจะไม่ได้เกี่ยวกับการจดบันทึกการประชุม แต่ก็มีความสนใจและอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดี ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะค่ะ

 3. nirada07 พูดว่า:

  ขอบคุณค่ะ สำหรับตัวอย่างการจดบันทึกการประชุม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานค่ะ

 4. beau_kuk พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ มีประโยชน์และเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจมากๆค่ะ

 5. เตี้ย กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับตัวอย่างค่ะ

 6. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ลองทำดูนะครับ สนุกด้วยนะครับ

You must be logged in to post a comment.