0

มารู้จักกับนิยามศัพท์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

มารู้จักกับนิยามศัพท์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

สถานศึกษา        หมายความว่า        หน่วยงานศึกษาของรัฐและเอกชน ที่มี                                                    อำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัด                                                       การศึกษา

คณาจารย์นิเทศ     หมายความว่า       คณาจารย์ประจำในสถานศึกษา ที่ทำหน้าที่                                             ให้คำปรึกษาและนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจ                                             ศึกษาของนักศึกษา 

นักศึกษา              หมายความว่า       นิสิต นักศึกษา หรือชื่อเรียกอย่างอื่น ที่กำลัง                                             ศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

สถานประกอบการ/ หมายความว่า       องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่                                                        ร่วมรับผิดชอบดำเนินงานสหกิจศึกษากับ                                                 สถานศึกษาและรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้า                                             ปฏิบัติงาน

มาตรฐานสหกิจศึกษา หมายความว่า     มาตรฐานการจัดสหกิจศึกษาของ                                                          สถานศึกษาและสถานประกอบการ รวมทั้ง                                              การประกันคุณภาพการจัดสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา          หมายความว่า       ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอน                                              ในสถานศึกษาสลับกับการไปหา                                                           ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ                                             สถานประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความ                                             ร่วมมือจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายที่                                         เกี่ยวข้อง

จากเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.