0

ประโยชน์และข้อดี ของการนำระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้ในการปฎิบัติงาน

1. ทำให้เกิดการวางแผนในการปฎิบัติงาน หรือเรียกว่า แผนปฏิบัติการ ( Action Plan)เพื่อทราบถึงขั้นตอนและวิธีการปฎิบัติงาน ตลอดจนระยะเวลาที่แล้วเสร็จของงานนั้น ๆ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงาน/กิจกรรมที่เร่งด่วนที่ไม่เสียหายต่อทางราชการหรือหน่วยงาน

2. ทำให้การจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เป็นระบบ เช่น จัดหมวดหมู่แฟ้มต่าง ๆ ให้เกิดเข้าใจของตนเองเพื่อการทำงานที่ง่ายขึ้น และลดความผิดพลาดในการทำงานลดน้อยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากมีระเบียบวินัยการจัดเอกสารที่เป็นระบบ

3. การสืบค้นข้อมูลและอ้างอิงได้ง่าย ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น

- ระบบบริหารยุทธศาสตร์ (KPI) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยจัดเก็บข้อมูล โดยการอัพไฟล์ข้อมูล (สแกน)ลงในระบบฯ สามารถช่วยสืบค้นข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง

- ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งมีข้อกำหนดในเรื่องของระบบควบคุมเอกสาร(แบบฟอร์ม) สามารถตรวจสอบที่มาหน่วยงาน/ฝ่ายไหนเป็นต้นเรื่องในการจัดทำแบบฟอร์ม และปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มกี่ครั้ง

3. การทำงานเป็นทีม เพราะทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมของการจัดทำข้อมูลและให้ข้อมูลซึ่งทำให้เกิดความใส่ใจ ตระหนักในสิ่งที่ตนทำ และรวมถึงมีใจรักในงานที่ทำ

4. ผู้บริหารสามารถนำมาเป็นตัวชี้วัด เพื่อประกอบประเมินผลปฎิบัติงานของบุคลากรได้

5. ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.