9

สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

          ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิในการขอลาได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ได้แบ่งการลาออกเป็น 9 ประเภท

 1. การลาป่วย
 2. การลาคลอดบุตร
 3. การลากิจส่วนตัว
 4. การลาพักผ่อน
 5. การลาอุปสมบท หรือการลาประกอบพิธีฮัจย์
 6. การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 7. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 8. การลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ
 9. การลาติดตามคู่สมรส

สิทธิในการได้รับค่าจ้างระหว่างลา

ลูกจ้างชั่วคราวลาโดยได้รับค่าจ้างระหว่างลา ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้การลาของลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา ได้ 4 ประเภท ดังนี้

1. ลาป่วย ลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน 8 วัน ในปีแรก (เว้นแต่ในกรณีปีแรกปฏิบัติงานยังไม่ครบ 6 เดือนไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง) และได้ไม่เกิน 15 วัน ในปีถัดปีซึ่งเป็นการจ้างต่อเนื่อง

2. ลาคลอดบุตร ในปีแรกที่ปฏิบัติไม่ครบ 7 เดือนไม่มีสิทธิ กรณีจ้างต่อเนื่องลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน90 วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากส่วนราชการ 45 วัน และจากประกันสังคมอีก 45 วัน

3. ลาพักผ่อน ลาได้ 10 วันทำการ แต่ในปีแรกต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. ลาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ให้ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 2 เดือน

- ลาเข้ารับการระดมพล ให้ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน

- ลาไปรับการตรวจเลือก ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาเท่าที่จำเป็น

 

******** ดังนั้น หากลูกจ้างชั่วคราวลาประเภทอื่นนอกเหนือจากการลา 4 ประเภทดังกล่าวแล้ว ก็จะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา

 

 

ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลงาน

ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. นีย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

 2. kunying พูดว่า:

  เข้าใจผิดมาตั้งนานค่ะ

 3. kingkong_tawan พูดว่า:

  ขอบคุณครับสำหรับความรู้…จะได้ปฏิบัติถูกวิธี

 4. aea2514 พูดว่า:

  ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ที่ดี ๆ

 5. เตี้ย กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้

 6. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้พัฒนาตนเองโดยการให้ทุนเรียนต่อในระดับสูงขึ้น และยังจัดสวัสดิการเพิ่ม เช่น การซื้อประกันกลุ่ม เป็นต้นครับ

 7. thanya_tom พูดว่า:

  แล้ววันลาป่วยหรือลาพักผ่อนถ้าเหลือใ้นปีงบประมาณที่แล้ว สำหรับลูกจ้างฯ จะสามาถนำมาสะสมในปีงบประมาณใหม่ได้หรือไม่คะ

 8. Prem-QA พูดว่า:

  การลาป่วยหรือลาพักผ่อนของลูกจ้างฯ ที่เหลือจากปีงบที่แล้ว ไม่สามารถนำมาสะสมในปีงบใหม่ได้จ้า ศึกษา

 9. n_l2522 พูดว่า:

  ดีครับ ได้ความรู้การลา

You must be logged in to post a comment.