0

บทสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การตรวจสอบการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย”

 

สรุปผลการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้ สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          สำนักตรวจสอบภายในได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสำนักตรวจสอบภายใน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้    เรื่อง การตรวจสอบการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจากการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้จากผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถสรุปกระบวนการการตรวจสอบการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย

1. ขั้นตอนการวางแผน

      1.1 การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น   —>  1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  2. บันทึกข้อมูล

      1.2 การประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ  —> 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูล  2.ระบุปัจจัยเสี่ยง  3.วิเคราะห์ความเสี่ยง  4.จัดลำดับความเสี่ยง

       1.3 การวางแผนการปฏิบัติงาน —>1. กำหนดประเด็นการตรวจสอบ 2. กำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน 3. กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 5. หัวหน้าสายตรวจกำหนดงานการตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบแต่ละงาน โดยการจัดทำแผน/คน/วันทำงาน 6. นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ความเห็นชอบ   7. แจ้งทีมตรวจสอบเพื่อรับทราบ และนำไปปฏิบัติ

 2. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการตรวจสอบ   

     2.1 ทีมตรวจประชุมหารือกำหนดเรื่องที่จะตรวจ กำหนดช่วงของเอกสารที่จะตรวจ  และผู้รับผิดชอบในเรื่องที่ตรวจ

     2.2 ศึกษารายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ ของงวดก่อนหน้าที่จะเข้าตรวจ (ถ้ามี) และศึกษาระเบียบ ประกาศ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

    2.3 หัวหน้าทีมตรวจจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และการมอบหมายการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Assignment) เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

    2.4 จัดเตรียมกระดาษทำการเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

    2.5 จัดทำและส่งหนังสือแจ้งกำหนดการเข้าตรวจ และขอให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ แก่หน่วยรับตรวจ

3. ขั้นตอนการตรวจสอบ

    3.1 ประชุมเปิดการตรวจ โดยทีมตรวจเข้าพบผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ

    3.2 ขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

    3.3 ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบที่กำหนดไว้

    3.4 สรุปประเด็นข้อตรวจพบใน 5 เรื่อง

          1. สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)   2. สิ่งที่ควรจะเป็น (Criteria)  3. ผลกระทบ (Effects)  4. สาเหตุ (Cause)  5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation)

    3.5. บันทึกข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบลงกระดาษทำการ

4. ขั้นตอนสรุปและการรายงาน

     4.1 รวบรวมข้อมูลที่ได้ สรุปประเด็นข้อตรวจพบไว้

     4.2 แจ้งด้วยวาจาให้หน่วยรับตรวจแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมสำเนาหลักฐานการแก้ไข เก็บรวบรวมไว้ในชุดกระดาษทำการ

     4.3 จัดทำ (ร่าง) รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอหน่วยรับตรวจ ส่งให้หัวหน้าทีมตรวจ เพื่อสอบทานความถูกต้อง

     4.4  ทีมตรวจสอบนำร่างรายงานตามข้อ 3 สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นกับผู้บังคับบัญชา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้รับทราบและหาข้อสรุปร่วมกัน

     4.5 ทีมตรวจรวบรวมและจัดส่งกระดาษทำการให้กับหัวหน้าทีม เพื่อทำการ  สอบทาน และสอบถามหากมีประเด็นสำคัญสงสัย 

     4.6  ทีมตรวจดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของหัวหน้าทีม

     4.7 นำรายงานผลการตรวจสอบตามข้อ 6 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม

     4.8 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  และให้ข้อเสนอแนะ และสำเนาแจ้งต่ออธิการบดีทราบ

     4.9 จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ เพื่อรับทราบและดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.