0

เอกสารด้านพัสดุที่ควรจัดเตรียมเบื้องต้น เพื่อการตรวจสอบ

เอกสารด้านพัสดุที่ควรเตรียมสำหรับการตรวจสอบ

วัสดุ

            1.  บัญชีวัสดุ

            2.  ใบเบิกวัสดุ

 ครุภัณฑ์

            1.  ทะเบียนครุภัณฑ์

            2.  ใบยืมครุภัณฑ์

            3.  เอกสารการบริจาค  ทั้งได้รับจากหน่วยงานอื่น และให้หน่วยงานอื่น

            4.  เอกสารการโอน ครุภัณฑ์ ทั้งได้รับจากหน่วยงานอื่น และให้หน่วยงานอื่น

            5.  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  และรายงานผลการตรวจสอบฯ

 ยานพาหนะ

            1.  ทะเบียนยานพาหนะ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการฯ ข้อ 9)

            2.  ใบขออนุญาตใช้รถแต่ละคัน (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการฯ ข้อ 13)

            3.  สมุดบันทึกการใช้รถแต่ละคัน (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการฯ ข้อ 14)

            4.  สมุดทะเบียนซ่อมรถแต่ละคัน (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการฯ ข้อ 20)

            5.  เอกสารการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.