0

เอกสารด้านพัสดุที่ควรจัดเตรียมเบื้องต้น เพื่อการตรวจสอบการบริหารเงินทดรองราชการ

เอกสารประกอบการตรวจสอบที่ควรจัดเตรียมด้านเงินทดรองราชการของหน่วยงานย่อย

              1.      คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน

             2.      บันทึกขออนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

             3.      สัญญายืมเงินทดรองราชการ

             4.      รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

             5.      ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย

             6.      ใบรับใบสำคัญ

             7.      ใบเสร็จรับเงิน

             8.      สมุดจ่ายเงิน/สมุดจ่ายเช็ค

             9.      ใบมอบฉันทะ/หนังสือมอบอำนาจ

           10. สมุดตรวจนับเงินทดรองราชการ

           11. ทะเบียนคุมลูกหนี้

           12. หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้

          13. หนังสือติดตามทวงหนี้

          14. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

         15. Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

         16. ต้นขั้วเช็ค

         17. ทะเบียนคุมเอกสารส่งเบิกกองคลังฯ

         18. สำเนาใบสำคัญเบิก เงินทดรองราชการ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.