0

รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม

รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม

          ตามคำอธิบาย  รายงานการประชุม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 1.9 อธิบายไว้ว่า

ข้อความให้บันทึกข้อความที่ประชุมโดยเริ่มด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม  และเรื่องที่ประชุม  กับมติที่ประชุมหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องประกอบด้วย

          ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยประธานหรือเลขานุการอาจแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุผลที่จัดประชุม  หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และที่ประชุมควรรับทราบ

          ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งควรจะต้องระบุว่าเป็นรายงานการประชุมครั้งที่เท่าไหร่  พร้อมวัน เดือน ปี ด้วย การรับรองการประชุมนั้น ปกติรายงานการประชุมจะแจกให้กรรมการหรือสมาชิกในที่ประชุมได้ทบทวนล่วงหน้า

          ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ได้แก่ เรื่องที่ค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการต้องเลื่อนการประชุมมาเป็นครั้งนี้ หรือเป็นเรื่องที่มีผู้ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้ไปดำเนินการ และนำมารายงานต่อที่ประชุม

          ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ เรื่องที่เป็นหัวข้อสำคัญที่ต้องจัดให้มีการประชุมขึ้น

          ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)  บางครั้งอาจมีเรื่องที่กรรมการ  ต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบรรจุในระเบียบวาระการประชุมได้ทัน ก็จะนำมาเสนอในวาระเรื่องอื่น ๆ

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.