2

การออกเลขหนังสือราชการ ของงานสารบรรณ กองกลาง

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Flow Chart) การออกเลขหนังสือราชการ
หนังสือราชการ หมายถึง หนังสือภายใน ภายนอก คำสั่ง ประกาศ หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจ ระเบียบ ข้อบังคับ

1. งานสารบรรณรับหนังสือจากผู้มีอำนาจลงนาม

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจพิสูจน์อักษร รูปแบบให้ถูกต้อง

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจพิสูจน์อักษร รูปแบบให้ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ส่งกลับไปแก้ไข

4. ตรวจถูกต้องแล้ว จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน

5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดลำดับเลขที่หนังสือ

6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนออกเลขที่ตามลำดับในเครื่องคอมพิวเตอร์

7. ลงเลขที่ วัน เดือน ปี ในหนังสือ คำสั่ง ประกาศ หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจ ระเบียบ ข้อบังคับ

8. สแกน จัดเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

9. ส่งคืนหนังสือต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับ โดยให้เจ้าของเรื่องเซ็นรับ ในสมุดบันทึก

10. Upload file เข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MSU-EDS)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

    เป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินงานบริหารเอกสารราชการด้านการควบคุมหนังสือราชการมหาวิทยาลัย ที่หน่วยงานต่าง ๆ นำเสนออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือ ที่สามารถติดตาม สืบค้นได้

  2. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

    ผลกระทบที่ทำให้การออกเลขที่หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ล่าช้า ได้แก่ วันเดือนปีโดยเฉพาะเลขปีพุทธศักราช ชื่อนามสกุลไม่ครบ-เกิน ไม่ถูกต้อง ตัวเลขไทย-อารบิคปนกัน ผู้ลงนามต้องได้รับมอบอำนาจจึงมีสิทธิลงนาม ขนาดครุฑไม่เป็นไปตามมาตรฐานในหนังสือภายนอก (บางครั้งก็อนุโลม) ไม่มีคำลงท้ายในหนังสือภายนอก การเขียนคำผิด ตก-เกิน เป็นต้น

You must be logged in to post a comment.