0

การติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงาน

    การจัดระเบียบวิธีการทำงานเพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เพื่อลดข้อขัดแย้ง และทำให้งานดำเนินไปได้อย่าราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การเป็นการจัดให้คนในองค์การทำงานให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์การเป็นหลัก นโยบายขององค์กรนั้นอย่างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลารวมทั้งกิจกรรมที่จะต้องกระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์
เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อน ขัดแย้ง หรือเหลื่อมล้ำกัน

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

     1.เพื่อแจ้งให้ผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

     2.เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี

     3.เพื่อขอคำยินยอมหรือความเห็นชอบ

     4.เพื่อขอความช่วยเหลือ

     5.เพื่อขจัดข้อขัดแย้งที่อาจมีขึ้น

     6.เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

     7.เพื่อให้งานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ประโยชน์ของการประสานงาน

     1. ช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว

     2. ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

     3. ช่วยให้ทุกผ่ายเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ

     4. ช่วยสร้างความสามัคคีและความเข้าใจในหมู่คณะ

     5. เสริมสร้างขวัญของผู้ปฏิบัติงาน

     6. ลดอันตรายจากการทำงานให้น้อยลง

     7. ช่วยลดข้อขัดแข้งในการทำงาน

    8. ช่วยให้ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ และเพิ่มผลสำเร็จของงาน

    9. ช่วยเกิดความคิดใหม่ๆและปรับปรุงอยู่เสมอ

   10. ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน

    11. การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร

     1. แบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน (Working Paper)

    2. รายงานเป็นหนังสือ (Written Report)

    3. เครื่องมือ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ FAX

   4. เหตุที่ช่วยให้มีการประสานงานโดยสมัครใจ

   5 ประสานงานโดยวิธีการควบคุม 

” จะประสานหน่วยงานต้องประสานคน จะประสานคน ต้องประสานใจ”

จุฑาลักษณ์  สาโรจน์

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.